گزارش فعالیت ها و دست آوردهای سال مالی 1394 وزارت معادن و پترولیم - وزارت معادن و پترولیم

گزارش فعالیت ها و دست آوردهای سال مالی 1394 وزارت معادن و پترولیم

پس منظر وزارت معادن وپترولیم:

     وزارت معادن و پترولیم یکی از نهادهای اساسی دولت در سکتور اقتصاد افغانستان می باشد که هدف آن پشتیبانی از انکشاف اقتصادی به سطح ملی ومحلی وحصول اطمینان از کسب مسئولانه عواید منابع معدنی و نفت و گاز برای مردم افغانستان است. با در نظر داشت اهداف استراتیژیک، این وزارت منحیث یک اداره پالیسی ساز در جهت تحقق اهداف پالیسی های دولت مسئول مدیریت فعالیت های اکتشاف، استخراج، بهره برداری، نظارت از امور معدنکاری، ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری، انکشاف زیربناها، ایجاد شغل و در نهایت انکشاف متداوم منابع معدنی کشور بر اساس معیارهای پذیرفته شده جهانی در چوکات برنامه های کلان دولت میباشد.  

دیدگاه وزارت معادن وپترولیم:

« بهره برداری مؤثر منابع منرالی مبتنی بر دانش، به صورت پایدار و شفاف  در حمایت از استراتیژی انکشاف متوازن در افغانستان »

 

گزارش فعالیت ها ودست آوردهای سال مالی 1394

وزارت معادن وپترولیم

بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1394

تشکیل سال 1394 وزارت معادن و پترولیم

بخش کارکنان ولایتی