قوانین، پالیسی ها و مقرره ها - وزارت معادن و پترولیم