فهرست قوانین، مقرره ها و طرز العمل ها ی نافذ رژیم حقوقی معادن و نفت و گاز

فهرست قوانین، مقرره ها و طرزالعمل های نافذ، تسوید شده یا در حال تسوید و تسوید ناشده رژیم حقوقی معادن و نفت و گاز

مسلم است که تفحص، اکتشاف، بهره برداری و نهایتاً استفاده از منابع طبیعی به گونه درست و سازگار با معیارهای محیط زیستی و صحت ایمنی نیازمند چارچوب حقوقی است که از یک سو تسهیل کننده و تنظیم کننده باشد و از سوی دیگر همخوان با بهترین شیوه های پذیرفته شده بین المللی و سرمایه گذاری باشد. ریاست خدمات حقوقی وزارت معادن و پترولیم به عنوان یکی از ریاست های مسلکی وزارت مزبور مسوولیت ایجاد و گسترش همچو چارچوب حقوقی موثر و کارا را بدوش دارد.

این ریاست حدوداً سه سال قبل چارچوب حقوقی معادن و پترولیم را روی دست گرفته و متعاقب آن پلان ستراتیژیک این ریاست را ترتیب نموده. بر بنیاد چارچوب حقوقی معادن و نفت و گاز افغانستان تمام قوانین، مقرره ها و طرزالعمل ها شامل آن اولویت بندی شده که کار طرح و تسوید آنها یکی پی دیگر آغاز گردیده است.

فهرست اسناد تقنینی نافذ/موجود:

1.    قانون معادن

2.    قانون هایدرو کاربن ها(نفت و گاز)

3.    مقرره معدنکاری

4.    مقرره هایدرو کاربن ها(نفت و گاز)

5.    طرز العمل کمسیون وزراء

فهرست اسناد تقنینی تسوید شده و در حال تسوید:

1.   مقرره استفاده از مواد منفجره در فعالیت های معدنکاری و عملیات نفت و گاز – کار مسوده سازی آن تکمیل شده و غرض طی مراحل به وزارت عدلیه ارسل گردیده.

2.   مقرره صحت و ایمینی در فعالیت های معدنکاری و عملیات نفت و گاز.

3.   مقرره تخنیکی قراردادهای معدنکاری- کار مسوده سازی آن %80 تکمیل شده است.

4.   مقرره مالی معدنکاری – کار مسوده سازی آن %50 تمام شده است.

5.   طرز العمل پروسه داوطلبی قراردادهای معدنکاری- طرح ابتدایی آن تکمیل شده است.

فهرست اسناد تقنینی که کار تسوید آن هنوز آغاز نشده است:

1.   قانون ذغال سنگ.

2.   مقرره گاز.

3.   مقرره مالی نفت و گاز.

4.   مقرره پایپ لاین.

5.   مقرره نفت خام.

6.   مقرره  ذغال سنگ.

7.   طرز العمل استملاک زمین مربوط به معادن و نفت گاز.

8.   طرزالعمل کسب جواز از اداره ملی حفاظت محیط زیست.

9.   طرزالعمل در خواستی معادن حرفه ای.

10.  طرزالعمل داوطلبی معادن کوچک.

11.   طرزالعمل داوطلبی قرارداد انکشاف منرالها.

12.   طرزالعمل تفتیش معادن.

13.   طرزالعمل حل منازعات در امور معادن.