قوانین و مقرره ها

وزارت معادن افغانستان قوانین منرالها و هایدروکاربن ها را تدوین نموده است تا مالکیت و کنترول حکومت افغانستان را در مورد حفاظت، استفاده، اعطای حق امتیاز، اجرای قراردادها، فعالیت های انکشافی،  استخراج منرال ها و تولید نفت و گاز را تحکیم بخشد. وزارت معادن اکنون روی تعدیل قانون منرالها کار می نماید که آنرا هر چه بیشتر جامع سازد تا مورد علاقه سرمایه گذاران قرار گیرد.

قانون جدید معادن ۱۳۹۳

قانون هایدروکاربن ها

قانون محیط زیست

مقرره منرال ها

مقرره هایدرو کاربن ها

مقرره محیط زیست

مشورت با سکتور خصوصی پیرامون قانون تعدیل شده معادن

نماینده گان جامعه مدنی افغانستان از برنامه های وزارت معادن آگاهی حاصل نمودند

وزارت معادن پروسه مشورتی را در حمایت از قانون تعدیل شدۀ معادن آغاز نمود