مقرره ها - وزارت معادن و پترولیم

مقرره ها

مقرره  معدنکاری: مطابق تعدیلات در قانون منرالها مقرره های معدنکاری نیز تعدیل می گردد، و بعد از آنکه توسط پارلمان افغانستان تایید گردید نافذ خواهد گردید.

مقرره نفت و گاز