پالیسی و رهنمودها

افغانستان دارای منابع وسیع و سر شاری  هایدرو کاربن ها و  منرالها مانند نفت گاز،فلزات قیمتی و اساسی ، احجار قیمتی و نیمه قیمتی، عناصر نادره، منرالهای غیر فلزی و مواد ساختمانی میباشد. درحالیکه بالای منابع متذکره فعالیت های انکشافی تا حدی صورت گرفته است اما معلومات جیولوجیکی نشان میدهد که انکشاف فراتر این منابع ازلحاظ اقتصادی و تخنیکی امکان پذیر میباشد. انکشاف این صنعت  میتواند در عرصه رشد تولیدات  ناخالص ملی کشور ، ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم و همچنان در تهیه مواد سوختی و مواد اولیه برای صنایع، دستگاهای تولید انرژی و امور ساختمانی در بازار های داخلی و خارجی سهم بارز را ایفا نماید. بنآ ضروری پنداشته میشود که برای رشد، اداره و تنظیم سکتور معادن یک پالیسی جامع و کامل طرح گردد.

به تأسی از ماده نهم قانونی اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، منابع معدنی موجود درین کشور ملکیت خاص دولت بوده وصلاحیت جوازدهی فعالیت های اکتشافی و بهره برداری و تجدید ان ازوظایف وزارت معادن میباشد که در مطابقت با قانون معادن، مقرره معدنکاری وطرزالعمل های مربوطه  آن صادر میشود.  

به همین منظور برای نخستین بار وزارت معادن پالیسی ملی معدنکاری را برای رشد سکتور معادن با در نظرداشت حفاظت محیط زیست ، مصؤنیت اجتماع  و تشویق سکتور خصوصی طرح نموده است که قرار ذیل تقدیم میگردد:

پالیسی ملی معادن

پالیسی اجتماعی در امور معادن

پالیسی حفاظت محیط زیست در امور معادن

پالیسی  صحت و ایمنی کارگران

پالیسی دسترسی به اطلاعات و معلومات جیولوجیکی

پالیسی ایمنی مواد منفجره

پالیسی گاز طبیعی فشرده

پالیسی مواد رادیو اکتیف

پالیسی عناصر و فلزات نادره

پالیسی منرالهای صنعتی

پالیسی ملی ذغال سنگ

پالیسی معدنکاری فلزات

پالیسی معدنکاری کوچک

پالیسی سمنت