قراردادها

شماره دوسیه قراردادکننده نوع منرال تاریخ عقد
114 شرکت تجارتی امین کریمی (متن دری) سنگ تالک 1/11/1390
115 عبدالظاهر رحیمی ولد حاجی محمد رحیم خان (متن دری) نمک 1384
116 شرکت تجارتی سید حمزه (متن دری) سنگ تالک 19/3/1388
117 گل الرحمن ولد جمعه خان (متن دری) سنگ مرمر 22/1/1387
118 شرکت ساختمانی و سرک سازی هیم افغان (متن دری) جغل خاکدار 15/1/1390
119 شرکت ساختمانی و سرک سازی کوریا (متن دری) جغل خاکدار 6/6/1386
120 عبدالعلی ولد جان علی (متن دری) جغل خاکدار 25/7/1389
121 شرکت سنگ بری تخت رستم (متن دری) سنگ مرمر 6/5/1390
122 شرکت استخراج معادن عارف سروری (متن دری) سنگ رخام 9/12/1389
123 رمضان ولد غلام علی (متن دری) سنگ تعمیراتی 13/7/1388
124 محمد یونس ولد مرزا حسن (متن دری) سنگ تعمیراتی 16/1/1389
125 تصدی خانه سازی (متن دری) سنگ تعمیراتی 14/7/1389
126 تصدی خانه سازی (متن دری) جغل خاکدار 28/7/1389
127 میرویس ولد میرزا محمد خان (متن دری) جغل خاکدار 17/3/1389
128 تصد ی خانه سازی (متن دری) سنگ تعمیراتی 24/7/1389
129 حاجی سید عزیز ولد سلطان عزیز (متن دری) سنگ تعمیراتی 20/3/1386
130 شرکت شمال نوین (متن دری) سنگ تعمیراتی 24/4/1389
131 عبدالله ولد میرزا علی (متن دری) سنگ تعمیراتی 27/1/1390
132 حاجی جلات خان ولد حاجی ارسلا خان (متن دری) جغل کوهی 28/3/1390
133 شرکت تجارتی خواجه اکاشه لمتد (متن دری) نمک 21/4/1390
134 شرکت تجارتی خواجه اکاشه لمتد (متن دری) نمک 21/4/1390
135 شرکت سلیم کاروان (متن دری) جغل خاکدار 31/3/1390
136 شرکت ساختمانی مهابت (متن دری) سنگ تعمیراتی 3/1/1390
137 شرکت ساختمانی مهابت (متن دری) جغل خاکدار 3/1/1390
138 حاجی ملا محمد ولد حاجی ذال الدین (متن دری) نمک 10/4/1387
139 معراج الدین ولد محمد الدین (متن دری) سنگ تالک 25/2/1387
140 شرکت افغان کرومایت (متن دری) سنگ تالک 5/10/1384
141 شرکت تجارتی شمشیر ضمیر (متن دری) سنگ تالک NA
142 شرکت وینز لوژستیک (متن دری) نمک 18/2/1384
143 شرکت وینز لوژستیک (متن دری) جغل خاکدار 18/2/1384
<< صفحه قبلی                                                 صفحه بعدی >>