معین تخنیکی - وزارت معادن و پترولیم

معین تخنیکی

....