زندگی نامه مختصر دیپلوم انجنیر عبدالقدوس حمیدی معین تنظیم و انسجام امور معادن - وزارت معادن و پترولیم

زندگی نامه مختصر دیپلوم انجنیر عبدالقدوس حمیدی معین تنظیم و انسجام امور معادن

محترم دیپلوم انجنیر عبدالقدوس"حمیدی" فرزند عبدالحمید درسال 1335 شمسی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در یک فامیل  روشن  فکر چشم به جهان گشود او دوره مکتب را از ابتدائیه الی لیسه، در لیسه عالی ابن یمین شهر شبرغان به اتمام رسانیده و در سال 1353 شمسی از این لیسه فارغ گردید. بعداً در تفحصات پترول وقت شامل وظیفه گردیده مکتب نفت و گاز را به اتمام رسانید. بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل انستیتوت پولتخنیک کابل ( پوهنتون پولتخنیک کابل) گردیده و در سال 1358 شمسی از فاکولته جیولوجی معدن، دیپارتمنت تکنالوژی و کیمیا به سویه فوق لیسانس فارغ و به صفت انجنیر در ریاست عمومی مواد نفتی وگاز ایفای وظیفه نموده است.

درسال 1362 شمسی موفق به اخذ ماستری از انستیتوت پولتخنیک کابل گردید، و بعداً موصوف در مربوطات وزارت شهرسازی ومسکن (وزارت انکشاف شهری) بحیث آمرعمومی دستگاه مولد حرارت معادن فنی و بعداً رئیس عمومی تدویر و مراقبت مکروریان ها و همچنان بعداز وقت (پارت تایم) درشرکت کوکاکولا (کام) در بست های مختلف آن شرکت الی مرتبه سرانجنیر ایفای وظیفه نمود. از سال 1372 شمسی به حیث استاد در پوهنتون بلخ تدریس نمود، و بعداً درسال1383 شمسی به حیث معاون تصدی فابریکات کود و برق مزارشریف و سپس دو دوره بحیث رئیس آن تصدی و در سال 1383 شمسی بحیث رئیس تفحص نفت و گاز شمال ایفای وظیفه نموده، و بعداً درسال 1385 شمسی بحیث مشاور وزیر معادن جمهوری اسلامی افغانستان و از تاریخ28 میزان سال1385 شمسی منحیث معین تنظیم امورسکتوری آن وزارت ایفای وظیفه نموده است. از سال 1389 الی 1390 شمسی بحیث وزیر فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه اجرا نموده است. اکنون بحیث معین تنظیم و انسجام امور معادن وزارت معادن وپترولیم ایفای وظیفه مینماید.

موصوف به لسان های ملی کشور دری، پشتو، اوزبیکی و ترکمنی تسلط داشته و به لسان های انگلیسی، روسی بلدیت دارد و از مهارت های استفاده ازکمپیوتر و انترنیت بر خوردار است.

تعین مقدار مولبدنیم در احجار معدنی افغانستان یکی از کارهای علمی وتحقیقی او است که درسال 1362 شمسی درکنفرانس علمی استادان انستیتوت پولیتخنیک کابل ارایه نموده بود در حال حاضر بالای تیزیس دوکتورای خویش کارمینمایند.