معین پالیسی و برنامه - وزارت معادن و پترولیم

معین پالیسی و برنامه

میر احمد جاوید سادات در شهر مزار شریف، شمال افغانستان چشم به دنیا گشود، دوره مکتب خود را در مزارشریف سپری نموده و در سال1375 اولین ماستری خود را از پوهنتون پولیتخنیک کابل بدست آورد. وی همچنان به تحصیلات عالی خود در انگلستان ادامه داده و دیپلوم در اداره و مدیریت را از پوهنتون کینت، ماستری مطالعات اقتصادی اجتماعی در انکشاف مدیریت را از پوهنتون ویلز و ماستری در بخش پالیسی عامه را از پوهنتون آکسفورد بدست آورده است.

میر احمد جاوید سادات در پست های مختلف ارگانهای داخلی و بین المللی کشور هایی چون افغانستان، پاکستان و انگلستان ایفای وظیفه نموده است. وی همچنان از سال 1386 تا 1389 به صفت رئیس عمومی خدمات ملکی در اداره مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی خدمت نموده است، و از سال 1389 تا کنون به صفت معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم مصروف خدمت است. میراحمد جاوید همچنان برای مدت دو ماه و نیم به صفت سرپرست وزارت معادن و پترولیم ایفای وظیفه نموده است.