قراردادهای معادن به مقیاس کوچک - وزارت معادن و پترولیم

قراردادهای معادن به مقیاس کوچک

نوت:

متن قراردادهای که از طریق این وب سایت به نشر رسیده شامل تمام قراردادهای دیتابیس اول میباشد و فقط  متن (188) قرارداد از دیتابیس دوم  شامل قراردادهای منتشره وب سایت میباشد.

 

دیتابیس اول قراردادهای معادن ( فارسی

دیتابیس دوم قراردادهای معادن ( فارسی )

دیتابیس قراردادهای که از طریق وب سایت به نشر رسیده است( دیتا بیس قراردادهای منرالها

شماره دوسیه قرارداد کننده نوع منرال تاریخ عقد
1 شرکت خالد امید(متن دری) مرمر 21/8/1389
2 شرکت استخراج سنگ مرمر حضرت بلال (متن دری) سنگ مرمر 3/12/1387
3 شرکت ساختمانی رحمت فضل (متن دری) سنگ مرمر 28/8/1384
4 شرکت استخراج و پروسس فرمان بیک (متن دری) سنگ مرمر NA
5 شرکت ماربل و گرانیت بدخشان (متن دری) سنگ مرمر 11/3/1379
6 شرکت تجارتی صفی گران لمتد (متن دری) سنگ مرمر 2/9/1389
7 شرکت کاروان (متن دری) سنگ مرمر 1/1/1390
8 شرکت تجارتی سپین غر لمتد ( (متن دری) سنگ مرمر 22/1/1387
9 شهزاد ولد لعل زر (متن دری) سنگ تالک 28/8/1386
10 تصدی خانه سازی (متن دری) سنگ مرمر 28/7/1389
11 شرکت بدخشان ماربل و گرانیت (متن دری) گرانیت 11/3/1379
12 شرکت حجاری، تراسو و حکاکی(متن دری) سنگ مرمر 28/8/1387
13 شرکت سنگ بری تخت رستم (متن دری) سنگ مرمر 17/12/1389
14 وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین  (متن دری) سنگ مرمر 26/2/1391
15 شرکت ساختمانی مهتاب مصطفی ((متن دری) سنگ مرمر 19/6/1385
16 محمد عزیز ولد محمد عمر ((متن دری) سنگ مرمر 4/10/1384
17 شرکت ساختمانی و سرک سازی هیواد وال (متن دری) جغل خاکدار 2/5/1389
18 شرکت ساختمانی آریانا (متن دری) ریگ وجغل 19/9/1385
19 شرکت ساختمانی حاجی ملاجان شاه میرزی (متن دری) سنگ های ساختمانی NA
20 شرکت ساختمانی و سرک سازی صفت (متن دری) جغل خاکدار NA
21 شرکت تکنالوجست ((متن دری) جغل خاکدار 15/3/1389
22 شرکت شخصی قدس دوم (متن دری) سنگ ساختمانی 16/1/1390
23 شرکت تکنالوجست (متن دری) سنگ ساختمانی NA
24 شرکت ملاجان شاه میرزی(متن دری) جغل خاکدار 23/10/1386
25 محترم بهاوالدین ولد جلال الدین(متن دری) سنگ جغل 24/5/1389
صفحه بعدی  >>                           صفحه آخر  >>