قرارداد مس عینک - وزارت معادن و پترولیم

قرارداد مس عینک

 

شماره

قرارداد کننده

تاریخ عقد

1

الف

ب

ج

د

هـ

قرارداد مس عینک

موافقتنامه منرال ها

موافقتنامه امنیتی

موافقتنامه تهیه برق

موافقتنامه تهیه آب

موافقتنامه ریلوی

8 اپریل 2008

2009

25 نومبر 2008

فبرری 2009

فبروری 2009

22 سپتمبر 2010