قراردادهای نفت و گاز - وزارت معادن و پترولیم

قراردادهای نفت و گاز

 

 

 

شماره

هایدروکاربن ها


قــــــرارداد کننده

 

تاریخ عقد

1

قرارداد اکتشاف و تقسیم تولید هایدروکاربنهای حوزه نفتی آمو دریا

26 دسمبر2011

ضمایم قرارداد حوزه  نفتی آمو دریا

خلاصه پروسه و نتیجه داوطلبی و ارزیابی سه بلاک نفتی در حوزه آمو دریا
 
2 قرارداد نفتی بلاک مزار شریف حوزه افغان تاجیک (متن انگلیسی) 8 اکتبر 2013
3 قرارداد نفتی بلاک صندوقلی حوزه افغان تاجیک (متن انگلیسی) 8 اکتبر 2013