طرزالعمل ها و چارچوب های کاری وزارت معادن و پترولیم

اصطلاحات معدنکاری

طرزالعمل تدارکات 

چارچوب کاری ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

طرزالعمل هماهنگی فعالیت های ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

شرایط باز گشایی آفر

طـــــــــرزالعمل لابــراتوار های سروی جیولوجی

طرزالعمل کاری رياست تحليل اقتصادی، طرح وارزيابی پاليسی ها 

پروسه کاری ریاست تحلیل اقتصادی، طرح و ارزیابی پالیسی ها

طرزالعمل کاری ریاست خدمات حقوقی

طرزالعمل کاری ریاست معلومات جیولوجیکی

پروسیجر ریاست معلومات جیولوجیکی

طرزالعمل انتقال جواز و قرارداد معدنکاری

طرزالعمل رسیدگی به شکایات

طرزالعمل کاری ریاست نظارت بر تطبیق قراردادهای نفت و گاز

طرزالعمل کاری ریاست معادن کوچک وحرفوی 

طرزالعمل طرز تحصیل تأدیات مالی دارندگان حقوق منرالی

پروسه دریافت سند ارزیابی مسایل محیط زیستی واجتماعی ریاست تفتیش معادن

چارچوب کاری ریاست تفتیش معادن

پروسیجر کاری ریاست تشویق سرمایه گذاری

طرزالعمل کاری ریاست عمومی پترولیم

طرزالعمل تثبیت و نشر مالکین ذینفع داوطلبان و دارندگان حقوق منرالی و هایدروکاربن ها