ریاست های معادن ولایات

ریاست معادن ولایت بلخ

ریاست معادن ولایت بامیان

ریاست معادن ولایت پروان

ریاست معادن ولایت پکتیا

ریاست معادن ولایت پکتیکا

ریاست معادن ولایت پنجشیر

ریاست معادن ولایت خوست

ریاست معادن ولایت سرپل

ریاست معادن ولایت کندز

ریاست معادن ولایت بغلان

ریاست معادن ولایت وردک

ریاست معادن ولایت تخار

ریاست معادن ولایت هلمند