ریاست معادن ولایت بلخ - وزارت معادن و پترولیم

ریاست معادن ولایت بلخ

 

گزارش کارکردها و دست آورد های ریاست معادن بلخ از بابت سال مالی 1396

 

معرفی ریاست ولایت بلخ

ریاست معادن ولایت بلخ به منظورفراهم آوری تسهیلات برای سرمایه گذاران محلی در اواخر سال 1391 ازامریت به ریاست معادن ارتقا نموده که ا زلحاظ ساختار ی تشکیلاتی دارای پنجا ه بست می باشد .

 سوانح دوکتور حبیب الله کوهمند رئیس معادن ولایت بلخ

دوکتور حبیب الله کوهمند درسال 1339 هجری شمسی چشم به جهان گشوده. وی بعداز اتمام تعلیمات ابتدایی ولیسه، در سال 1365 هجری شمسی از پوهنحًی اقتصاد انجنیری اسناد خویش را به سطح لیسانس بدست آورد. وی سند ماستری ودوکتورا خودرا  درسال 1391 از رشته حقوق بین الدول.وی بدست آورد .

ایشان دارای تجربه کاری  به حیث آمر نمایندگی تفحصات وفابریکه نساجی، ریًس موسسات تولیدی وامور اقتصادی ولایت بلخ، معین وزارت صنایع خفیفه و موادغذایی دارا است . که درسال 1390  به حیث ریًس معادن ولایت بلخ تقرر یافتند.

 

 دست آوردها وفعالیت های ریاست معادن ولایت بلخ

  • عقد قرارداد مواد اولیه سمنت که شامل (سنگ چونه، سنگ گچ وگل رس) باظرفیت بزرگ که درساحه کوه البرزولسوالی چمتال ولایت بلخ موقعیت.
  • عقد قرارداد سنگ مرمر کوه شادیان که مربوط ولسوالی چارکنت.
  • عقد قرارداد نمک شوره صنعتی ولسوالی خلم ولایت بلخ که معیاد قرارداد آن بتاریخ13/9/1395 ختم گریده بود غرض اجراآت بعدی به مرکزارسال کردیده است.
  •  اندازه گیری وتثبیت حجم دستگاه های ریگریشن.
  • مبلغ ( 10932581 ) افغانی ذمت افراد واشخاص محسوب میگردید ازجمله (42282073 )افغانی آن طی سال مالی 1395 حصول وتحویل حساب گردیده است.
  • منظوری عقد قرارداد ( 4 ) جلد دوسیه های جغل خاکدار که مربوط دستگاه های ریگریشن ناصبه ولایت بلخ .