ریاست معادن ولایت بلخ

معرفی ریاست ولایت بلخ

ریاست معادن ولایت بلخ به منظورفراهم آوری تسهیلات برای سرمایه گذاران محلی در اواخر سال 1391 ازامریت به ریاست معادن ارتقا نموده که ا زلحاظ ساختار ی تشکیلاتی دارای پنجا ه بست می باشد .

 سوانح دوکتور حبیب الله کوهمند رئیس معادن ولایت بلخ

دوکتور حبیب الله کوهمند درسال 1339 هجری شمسی چشم به جهان گشوده. وی بعداز اتمام تعلیمات ابتدایی ولیسه، در سال 1365 هجری شمسی از پوهنحًی اقتصاد انجنیری اسناد خویش را به سطح لیسانس بدست آورد. وی سند ماستری ودوکتورا خودرا  درسال 1391 از رشته حقوق بین الدول.وی بدست آورد .

ایشان دارای تجربه کاری  به حیث آمر نمایندگی تفحصات وفابریکه نساجی، ریًس موسسات تولیدی وامور اقتصادی ولایت بلخ، معین وزارت صنایع خفیفه و موادغذایی دارا است . که درسال 1390  به حیث ریًس معادن ولایت بلخ تقرر یافتند.

 کارکردها و دست آورد های ریاست معادن بلخ طی نه ماه سال مالی۱۳۹۷

  • پلان پیش بینی عواید سال مالی ۱۳۹۷ این ریاست جمعاً مبلغ (۱۴۰۹۶۷۰۰) چهارده میلیون و نود و شش هزار و هفتصد افغانی بوده که ریاست معادن ولایت بلخ توانسته در طی نه ماه سال مالی ۱۳۹۷ جمعـاً مبلـــغ (۵۸۷۲۷۸۳) افغانی را عواید جمع آوری و تحویل حساب مربوطه نماید.
  • در طی سه ربع اول سال مالی ۱۳۹۷ به تعداد سه ورق اجازه  نامه قراردادیان این ریاست که میعاد اجازه  نامه سال های اول قرارداد آنها ختم گردیده ،  به تعداد (۳) جلد دوسیه های اسناد مقدماتی عقد قراردادهای جغل خاکدار مربوط دستگاه های ریگریشن ناصبه و کروکی و بلاک بندی های منظم هندسی ساحات دارای مواد ساختمانی و به تعداد (۷) بلاک (ریگ ، جغل خاکدار و سنگ تعمیراتی) تعین کوردینات ولایت بلخ غرض به قرارداد سپاری بمرکز ارسال گردیده است.
  • کروکی و تثبیت حجم نقاط جغل کن دستگاه های ریگریشن ناصبه در ولایت بلخ در وقت و زمان معین آن طبق موادات قرارداد منعقده صورت گرفته است. واینک خلص راپور مالی سال ۱۳۹۷ ارایه میګردد.

خلص راپور مالی :

مصارف طی سه ربع سال مالی ۱۳۹۷

ملاحظات

کد ها

حقیقی

پلان شده

فیصدی مصرف

۲۱۰

۵۱۸۳۹۳۳

۵۴۰۱۹۱۱

%۹۶

 

۲۲۰

۵۸۴۵۴۵

۷۷۰۷۵۰

%۷۶

 

۲۲۲

۰

۴۰۰۰۰

۰

 

۲۲۴

۲۰۹۲۰۰

۲۲۹۰۰۰

%۹۱

 

۲۲۵

۳۹۷۵۹۲

۴۰۰۷۵۰

%۹۹

 

۲۵۰

۰

۰

۰

 

مجموع

۶۳۷۵۲۷۰

۶۸۴۲۴۱۱

%۹۳