ریاست معادن ولایت بامیان

معرفی

به منظورارایه خدمات موثر ومفید در راستای رشد وانکشاف معدنکاری، ریاست معادن ولایت بامیان در  ولایات در سال 1390تاسیس کردیدکه از لحاظ ساختاری دارای مدیریت های عمومی کادستر، مالی و اداری، تفتیش معادن و جیوساینس می باشد وپرسونل این ریاست به 19 تن میرسد .

خلص سوانح دیپلوم انجنیرحمیدالله"لعلی" رئیس معادن ولایت بامیان

محترم حمید الله «لعلی» فرزند محمد رسول متولد سال 1350 در یک فامیل متدین در ولایت کابل چشم بجهان گشوده ، موصوف بعد از سپری نمودن دورۀ ابتدائی و لیسه در سال 1376 از رشتۀ استخراج معادن جامد بطریقه برهنه و زیر زمینی از انستیتوت پولتخنیک کابل فارغ گردیدند.ومدت 18 سال در مربوطات وزارت معادن وپترولیم ایفای وظیفه نموده است که فعلآ به صفت ریس معادن ولایت بامیان مصروف خدمت است.

دست آوردها طی  سال مالی 1395

  •  سروی مقدماتی، کنتور بندی و تهیه گزارشات جیولوجیکی ساحه ظواهر مفیده معدنی (سنگ گچ، سنگ های. تزئیناتی، گارنیت، گچ و ذغال سنگ) در سطح ولایت بامیان.
  •  تهیه (28) گزارش ساحوی و کنتور بندی از معادن مواد ساختمانی سنگ پارچه تعمیراتی، ریگ و جغل دریائی.
  •  طی مراحل و عقد تعداد (28) قراردادحرفوی معادن مواد ساختمانی مطابق بسته های جدید شامل سنگ تعمیراتی، ریگ و جغل دریائی .
  • اعطای صدور اجازه نامه فعالیت معدنکاری طبق قوانین و مقررات معادن برای اشخاص و افراد واجد شرایط.