ریاست معادن ولایت پروان

معرفی ریاست ولایت پروان:

به منظورفراهم نمودن سهولت در عرصه معدنکاری ریاست معادن ولایت پروان به اساس لزوم دید مقام وزارت درسال 1391از امریت به ریاست ارتقا نموده ودر ساختار تشکیلاتی آن مدیریت های اجراییه، تفتیش معادن، دیتابیس، آموزگارومالی واداری شامل است ودارای 23 تن پرسونل اناث وذکور می باشد.

سوانح مختصر رئیس معادن ولایت پروان:

دیپلوم انجنیر عبدالاحد"اسد " در سال 1351 در یک خانواده روشنفکر در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دیده به جهان گشود .

در سال 1367 از لیسه عالی باختر شهر مزارشریف فارغ التحصیل و شامل پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل گردیده ودرسال 1377 از دیپارتمنت جیولوجی  تفحص اکتشاف مواد مفیده جامد به سویه ماستری فارغ گردیده و به صفت انجنیر در گروپ  تیم ذغال ریاست عمومی سروی جیولوجی وزارت معادن  وپترولیم تقرر حاصل نموده مدت 13 سال را در ریاست سروی معادن افغانستان کار وفعالیت نموده است .وی در سال 1391 به صفت ریاست معادن ولایت پروان را تقرر حاصل نمود .

دست آورد ها:

  • جلوگیری از استخراج خود سرانه وغیرقانونی معادن و مواد ساختمانی و قانونمند سازی استخراج مواد ساختمانی و معدنی درولایت پروان
  • تزیید عواید دولت نسبت به سال های قبل
  • کشف (4) ظواهر معدنی سنگ های تزنیتی( سنگ رخام و سنگ مرمر)
  •  اعطای جواز برای استخراج سنگ تراورتین
  • ایجاد دفاتر معیاری در ریاست معادن ولایت پروان
  • تثبیت ظواهر معدنی آنتی مونت (سرمه)
  • تثبیت ظواهر معدنی منرال نفرایت (سنگ جید)
  •  تثبیت ظواهر معدنی تنتالیم ترتیب گزارش مقدماتی اوارسال آن به ریاست سروی جیولوجی جهت اکتشاف دقیق
  •  تثبیت ظواهر معدنی منرال پولی میتال آهن، سنگ تالک ، کلسیت در پروان

تثبیت ظواهر معدنی مرمرو ترتیب وارسال گزارش مقدماتی آن به ریاست عمومی سروی جیولوجی جهت اکتشاف دقیق