ریاست معادن ولایت پکتیا

معرفی ریاست معادن ولایت پکتیا:

به منظور تنظیم امور معدنکاری در ولایات ، ریاست معادن ولایت پکتیا درسال۱۳۹۰از امریت به ریاست در ارتقآ نموده واز لحاظ ساختار تشکیلاتی دارای هفت مدیریت با داشتن 15 تن پرسونل کار وفعالیت می نمایند.

سوانح مختصر رییس معادن ولایت پکتیا:

دیپلوم انجینرمیر غوث الدین درسال۱۳۴۱ درولسوالی صبری ولایت خوست متولد گردیده بعد از تکمیل دوره ابتدایی وعالی درسال ۱۳۵۶ ماستری خویش رااز رشته تکنالوجی کیمیای غیرعضوی بدست آورده است .

وی ابتدا به حیث انجینرلابراتوارهای مدیریت عمومی سروی جیولوجی مقررگردیده وبعدآ به حیث انجینرآمریت معادن ولایت خوست، تصدی استخراج معادن، آمریت معادن ولایت ننگرهار،معدن طلا نورابه ولایت تخار، آمریت ولایت پکتیا وبعدآ ازطریق رقابت آزاد به حیث رییس معادن ولایت پکتیا تقررحاصل نمود..

دست آورد ها :

  •  سروی مقدماتی و نمونه گیری کرومایت ولسوالی احمد آباد شنه ژوره
  •  ظواهر معدنی مس مچملغو
  • ظواهر معدنی تالک ولسوالی حاجی اریوب
  •  ظواهر معدنی ولسوالی جانخیل منگل
  •  ظواهر معدنی سنگ ذغال ولسوالی زرمت،
  •  ظواهر معدنی کرومایت لجه منگل.
  •  ظواهرمعدنی کرومایت ولسوالی څمکنی
  •  ظواهر معدنی کرومایت قیمتی ولسوالی دنده پتان
  •  اعمار تعمیر اداری ریاست معادن ولایت پکتیا