ریاست معادن ولایت پنجشیر

معرفی ریاست معادن ولایت پنجشیر:

 به منظور قانونمند ی فعالیت های معدنکاری ، نظارت وکنترول دقیق تر از جانب وزارت معادن وپترولیم ،بلند رفتن عواید به دولت و بوجود آوردن اصلاحات در روند معدنکاری،  این ریاست  در سال 1391 ایجاد گردید.

سوانح رئیس معادن ولایت پنجشیر:

انجینر عبدالباری"رحیمی" درسال ۱۳۶۶در ولایت پنجشیر متولد گردیده است.

تحصیلات ابتدائیه ومتوسطه را درلیسه غلام حیدرخان ولایت کابل به اتمام رسانیده درجه لیسانس را دررشته زمین شناسی ازدانشگاه کابل بدست آورد.

وی تجربه کاری درآمریت معادن ولایت پنجشیر بخش استخراج، ریاست استخراج معادن وزارت و ریاست معادن ولایت پنجشیر بصورت کافی دارد .

دست آوردها :

  • تکمیل نمودن ۱۸ بست کمبود این ریاست ازطریق رقابت آزاد ..
  •  حفریک حلقه چاه آب آشامیدنی .
  •  سروی معادن مرمراین ولایت توسط تیم انجینران ایتالوی وانجینران ریاست معادن .
  • نظارت از کارسروی معادن فلزی(طلاونقره ) ولسوالی پریان .
  •  نظارت ازسروی ونقشه برداری معادن زمرد ولسوالی حصه اول .
  • توزیع سه قطعه جوازمعدن کاری حرفه ای برای معدنکاران معادن زمرد .
  •  توظیف واعزام تیم های سروی به ۷ ولسوالی این ولایت جهت تثبیت ظواهرمعدنی .
  •   جلوگیری ازفعالیت های خودسرمعدنکاری دراین ولایت .
  •  دایرنمودن ورکشاپ های تخنیکی به منظور استخراج مسلکی معادن.
  •   آغاز پروسه رسمی سازی معادن زمرد ولسوالی حصه اول