ریاست معادن ولایت سرپل

معرفی ریاست معادن ولایت سرپل:

به منظور تنظیم بهتر امورمعدنکاری ونظارت ار پروژه های معادنکاری، ریاست ولایت سرپل در سال 1390 در چوکات ریاست هماهنگی ولایات ایجاد شد

این ریاست از لحاظ ساختار تشکیلاتی دارای مدیریت های کادستر، جواز دهی جیولوجست منرال ها ، تفتیش ، مالی واداری واجراییه می باشد که باداشتن 11 تن پرسونل کاروفعالیت می نماید.

 

سوانح مختصر ریًس معادن ولایت سرپل:

انجنیر عبدالسلام مطیع  در سال 1340 هجری شمسی در ولایت سرپل بدنیا آمد. وی بعد ازتکمیل دوره تعلیمات ابتداییه وعالی شامل پوهنتون کشور چک گردید که در سالهای 1363-1369 از پوهنحًی زمین شناسی کشوری چک وهمزمان از رشته اختصاصی علایم مستقیم جیوفزیکی نفت و گازوتحقیقات سایزمیکی به درجه ماستری فارغ شد . ایشان از سال 1369 درمدت دوره کاری شان در بخش های، تعبیروتفسیر مقاطع زمانی وعمقی سایز میکی، جیوفزیکی درنفت وگازشمال  (شبرغان امور استخراج نفت در ولایت سر پل تجارب کافی حاصل نموده است که از سال 1392 تابحال به حیث ریًس معادن ولایت سرپل ایفای وظیفه مینماید.

دست آوردها :

  • عقد قرارداد 3000 متر مکعب جغل خاکدار ساحه انگیشکه
  • حصول مبلغ (471969) افغانی عواید مواد معدنی
  • اسکیج وکانتور بندی معدن  جغل خاکدار ساحه آسیا آباد به مساحت 2000 متر مربع
  •  اسکیج وکانتور بندی معدن جغل خاکدار انگیشکه به مساحت 3000 متر مربع
  • اسکیج وکانتور بندی ظواهر معدنی معدن مس ولسوالی بلخاب به مساحت 62275 متر مربع
  •  کانتور بندی وسروی مقدماتی معادن ذغال سنگ قرا تخاگرد و غزبه انه ولسوالی کوهستانات
  • صدور  دو اجازه نامه معادن مواد ساختمانی جغل خاکدار در ساحات انگیشکه وآسیا آباد
  •   اشتراک کارمندان در ورکشاب های آموزشی G.P.S از طرف اداره به ریاست سروی جیولوجی وزارت معادن برگذار گردیده بود.
  • انتخاب به حیث ترینردر برنامه های آموزشی سیستم مدیریت قرارداد ها وارز یابی خطرات وتحقیق حوادث