ریاست معادن ولایت کندز

معرفی ریاست:

به منظور کنترول، نظار ت بخش معدنکاری، جلوگیری از استخراج خود سر معادن، ارایه طرح موثر و مفید در رابطه به رشد و انکشاف معدنکاری، تشخیص و تثبیت چشمه های عایداتی، تطبیق قوانین نافذه کشور به خصوص در بخش معدنکاری ریاست معادن ولایت کندزدر سال ۱۳۹۰ ایجاد وکاروفعالیت می نماید .

 

زندگی نامه ریس معادن ولایت کندز:

میرزا محمد "سلطانی" فرزند سلطان محمد در قریه جنگل باشی ولسوالی خان آباد ولایت کندز متولد گردیده وی بعد از اتمام دوره مکتب درلیسه حبیبیه کابل شامل دانشگاه پولیتخنیک کابل شد و از رشته استخراح معادن مواد مفیده جامد دانشکده جیولوجی و معدن این دانشگاه به سویه ماستر فارغ گردید. از سال 1370 بدنیسو در بست های مختلف : ریاست تصدی استخراج معادن مدیریت عمومی پلان، مدیریت عمومی استخراج معادن، مدیریت تخنیک، مدیریت مواد ساختمانی وظیفه اجرا نموه ودر سال 1390 بحیث ریس معادن ولایت کندز تقرر حاصل نمود.

 

دست آوردها طی سال 1395:

  •  عقد قرار داد ده هزار مترمکعب جغل دریایی از بستر دریای چهار سرکه ولسوالی خان آباد
  •  عقد قرار داد جمع آوری عواید چک پاینت ساحه خاکنی برای مدت یک سال
  •  بازسازی مجدد تعمیر اداری ریاست معادن ولایت کندز باتجهیزات آن.