ریاست معادن ولایت بغلان

معرفی ریاست معادن ولایت بغلان:

ریاست معادن ولایت بغلان به منظور نظارت برتطبیق پروژه های معدنکاری  در چوکات وزارت معادن وپترولیم  به اساس حکم شماره (7780) مورخ 21/12/1391 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است.

سوانح دیپلوم انجنیر شاه محمود فیض زاد رئیس معادن ولایت بغلان:

دیپلوم انجنیر شاه محمود فیض زاد فرزند استاد فیض محمدخان در سال 1366 هجری شمسی درولسوالی بنو اندراب ولایت بغلان چشم به جهان گشود. وی تعلیمات ابتدایی و متوسطه خویش را در لیسه بنو اندراب و دوره لیسه را در شهرمزار شریف ولایت بلخ به اتمام رساینده و پس از آن به پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل راه یافت بعد از فراغت با اشتراک در امتحان رقابت آزاد بحیث مفتیش زون شمال ریاست تفتیش تخنیکی معادن تقرر یافت.

 

دست آورد ها سال 1395:

 

  •  عقد 11 قرار داد مواد ساختمانی ( سنگ تعمیراتی ، ریگ و جغل) به حجم ( 5000) مترمکعب با متقاضیان.
  •  عقد قرارداد به حجم 3500 متر مکعب سنگ تعمیراتی را در ساحه کج گرد ولسوالی بنو اندراب با شرکت ساختمانی و سرک سازی مدت یک سال مطابق طرزالعمل و بسته جدید قرار داد های مواد ساختمانی.
  •  عقد قرارداد به حجم 28000 متر مکعب ریگ و جغل با افرادو اشخاص متقاضی برای مدت دوسال در ساحات شهر پلخمری و ولسوالی بغلان مرکزی.
  • عقد قرارداد به حجم 11000 مترمکعب سنگ تعمیراتی در ساحات پلخمری و بغلان مرکزی.
  •  به اعلان گذاشتن ساحه معدنی سنگ مرمر خواجه زید ولسوالی دوشی و توزیع شرط نامه های آن در سال 1393 که تا اکنون از نسبت عدم موجود بودن بسته قرار داد ها و طرزالعمل منرالهای صنعتی به حالت خود باقی مانده است.
  •  ارسال نمونه های احجار منرالی جهت انالیز، تجزیه و تحلیل به ریاست محترم عمومی سروی جیولوجی.
  • جلوگیری از استخراج غیر قانونی و سروی مقدماتی ظواهر معدنی سنگ سرپنتین ساحه چرخ فلک ولسوالی خوست ولایت بغلان.
  • معیاری و استندرد سازی ظواهر معدنی ذغال سنگ ساحات چنارک و شیندره ولسوالی نهرین جلوگیری از انتقال و استفاده های غیر قانونی مواد معدنی ساختمانی ( سنگ گچ، سنگ چونه، سنگ تعمیراتی و غیره) در مربوطات ولایت  بغلان.