ریاست معادن ولایت میدان وردک

سوانح انجنیرفضل الباری "بلوچ"ریس معادن میدان وردگ:

انجنیر فضل الباری در سال1356درقریه قولک ولسوالی چک میدان وردگ  متولد گردیده است. آقای بلوچ بعد از ختم تعلیمات ابتدایی ودوره ثانوی خویش شامل پوهحی زمین شناسی پوهنتون کابل گردید که در سال 1389از دیپارتمنت جیولوجی معدن به سویه لسان فارغ گردید. نخستین دوره  کاری شان  در وزارت معادن بود که در بخش های مختلف این وزارت  ایفای وظیفه نموده است ودر سال 1390از طریق رقابت آزاد به صفت ریس معدن ولایت میدان وردگ تقررحاصل نمود.

معرفی ریاست معادن ومیدان وردگ :

ریاست معادن میدان وردگ، بتاسی از فرمان شماره ۴۵ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1390از امریت به ریاست ارتقآ نموده وباداشتن 20 تن پرسونل کاروفعالیت می نماید.

فعالیت ها ودست آورد های کاری  ریاست معادن میدان وردگ:

  •  سروی مقدماتی تعداد(5)نقطه سنگ مرمر،سنگ گچ،سنگ رخام در ولسوالی های مختلف این ولایت.
  •  انجام سروی وارزیابی به تعداد(5)نقطه ذخایر منرالی به سطح.
  • مقدار(7849.305)تن سنگ مرمر ومقدار (8883.975)تن سنگ گچ در سال مالی 1395توسط قرار دادیان انتقال گردیده که رویالیتی آنرا نیز بحساب دولت پراداخت نموده است .
  • تحلیل ،تفحص وثبت (4)نمونه یی ساحات سروی ناشده به سطح ولایت از طریق نمونه برداری سطح خاک وسنگ به همکاری رایاست محترم عمومی سوری جیولوجی ومشاهده عینی جیولوجست تشخیص گردیده است.
  • نظارت از پروسه استخراجی سنگ مرمر کوتل اونی، تنگی مربوط ولسوالی حصه اول بهسود مربوط به شرکت  قراردادی.
  • نظارت از پروسه استخراجی سنگ گچ فولادی مربوطه ولسوالی دیمیرداد مربوط به شرکت قراردادی.