ریاست معادن ولایت تخار

 معرفی ریاست معادن ولایت تخار:

به منظوربلند بردن سطح عواید در بخش معدنکاری ریاست معادن ولایت تخار در سال (1390) از آمریت تصدی استخراج معادن جامد به ریاست معادن ارتقآ نمود وبا داشتن بیست تن کارمندان در بخش مختلف کاروفعایت می نمایند .

 بیوگرافی مختصر:

 محترم انجنیر فدامحمد تاشی در سال (1364 ه ش) در شهر تالقان مرکز ولایت تخار دیده به جهان گشود . تعلیمات ابتدائی خویش را در سال (1382) در لیسه ابوعثمان تالقانی در مرکز ولایت به پایان       رسانید. در سال (1383) شامل دانشکده انجنیری بلخ گردید و در سال (1388) به سطح لیسانس فارغ شد، درسال (1389) به حیث آمریت تصدی استخراج معادن جامد ولایت تخارکارکرد وسرانجام در     سال (1391) از طریق رقابت آزاد به صفت رئیس معادن ولایت تخار معرفی گردید.

  گزارش کارکرد های ربع اول سال ۱۳۹۸ ریاست معادن ولایت تخار

 ·         ازدیاد عواید در ربع اول ۱۳۹۸ بالغ به ۲۵۸۳۸۷۱ افغانی

 ·         اعزام ۲۵ تن از انجنیران به ولسوالی های پنج گانه نمک آب، کلفگان، رستاق، خواجه غار، بنگی،به منظور تثبیت ساحات معدنی و اخذ نمونه گیری، G P S سیار ونظارت ساحات معدن

منبع

عواید

کود

مصرف شده

حقیقی

پلان شده

حقیقی

پلان شده

ازدرک اکناس لیلام شده ریاست معادن

    ۲۵۰۰۰ افغانی

 

          کود ۲۱۰       

۹۴۷۸۸۲ افغانی

 

ازدرک رویالتی موادساختمانی

    ۵۰۷۵۰ افغانی

 

  کود ۲۲۰

۳۰۸۱۹۰ افغانی

 

ازدرک رویالتی معدن نمک تاقچه خانه

   ۲۵۰۸۱۲۱ افغانی

 

  کود ۲۲۵

۷۲۸۰۲ افغانی

 

عواید متفرقه

 

 

 کود ۲۲۴

 

 

مجموعه عواید ومصارف

       ۲۵۸۳۸۷۱              

 

 

۱۳۲۸۸۷۴ افغانی

 

 
 ·         ازدرک اجناس لیلام شده ریاست معادن مبلغ ۲۵۰۰۰بیست پنج هزار افغانی .
 ·         ازدرک رویالیتی مواد ساختمانی مطابق تفاهم نامه مبلغ ۵۰۷۵۰ پنجاه هزار و  هفت صدوپنجاه افغانی.
 ·         ازدرک رویالیتی معدن نمک تاقچه خانه مبلغ ۲۵۰۸۱۲۱  دو ملیون پنجصدو هشت هزار و یکصدو بیست ویک افغانی .
 ·         آموزش ۴۵ نفر کارگر وکارمند شرکت برادران خالد عزیز در بخش صحت ایمنی ومصونیت کار در نقاط مختلف لیول ودیپ صوف نمبر ۱، ۳،۲
 ·         معرفی شرکت ساختمانی نوی پامیر به  مدیریت عمومی کادستر جهت تحویلی ریالیتی مواد ساختمانی
 
  بررسی معادن قرارذیل است .
 

نام معادن

موقعیت معدن

اسم قراردادی

مدت قرارداد

مقدار مواد استخراج شده در زمان گزارش هاذا

حاات فعلی معدن

معدن نمک تاقچه نانه

ولسوالی نمک آب

شرکت ویستکو انترنشنل

۱۰

سال

۸۷۳۱.۸۱۲ تن استخراج شده

فعال

معدن نمک کلفگان

ولسوالی کلفگان

//

۱۰

سال

۵۲۹.۰۹۷ تن استخراج شده

فعال

معدن ذغال سنگ گزستان

ولسوالی کلفگان

شرکت خالد عزیز

۱۰

سال

۱۳۷۱.۵۹۱ تن استخراج شده

 فعال

 
  در عرصه تعداد ۵ ساحه مواد ساختمانی شناسائی وبعد از سروی ابتدائی غرض طی مراحل قرارداد به ریاست محترم کادستر مقام محترم وزارت معادن وپترولیم گسیل یافته است .