ریاست معادن ولایت کابل

معرفی ریاست معادن کابل

ریاست معادن  ولایت کابل در چوکات وزارت معادن و پترولیم در سال 1392ایجاد شد که دارای مدیریت های جمع آوری عواید، تفتیش، مالی واداری واجراییه می باشد .

سوانح مختصر ریس معادن ولایت کابل

دیپلوم انجینر نجیب الله در ولسوالی بندچک ولایت میدان وردک در یک فامیل روشنفکر ، متدین و متفکر چشم به جهان هستی گشود دوره ابتدایی و متوسطه را در کابل فراگرفت و از  لیسه عمر فاروق ولایت میدان وردک به سویه بکلوریا فارغ گردید.در سال 1381شامل پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل گردیدودر سال 1386از رشته ای اکتشاف و استخراج نفت وگاز به سویه لیسانس فارغ گردید.

بعداز فراغت از سال 1387الی 1392در بخش ارتقا ظرفیت وعضو ریاست تفتیش معادن در وزارت معادن وپترولیم ایفای وظیفه نمود وی  از 1392الی اکنون به حیث ریس معادن ولایت کابل کار وفعالیت مینماید.

 

دست آوردها و فعالیت های ریاست معادن ولایت کابل طی سال1395

  • شناسایی 60 ریگریشن و سنگ کنه خودسر و معرفی آن به ارگان های امنیتی جهت جلوگیری از استخراج غیر قانونی آن .
  •  توصیه به شرکت های قراردادی مواد ساختمانی نسبت نپرداختن مقروضیت های شان.
  • عقد 24 قرار دادبا شرکت های خصوصی طی سال 1395در نقاط مختلف ولایت کابل از آنجمله  11قرار داد آن از طرف مقام وزارت منظور گردیده و 13قرارداد آن غرض منظوری به مقام محترم وزارت تقدیم گردیده است.
  • همچنان مجموعه عواید ریاست معادن کابل در سال 1395به مبلغ(33562992) افغانی جمع آوری وبه خزانه دولت تحویل گردیده است.