ریاست معادن ولایت کابل

معرفی ریاست معادن کابل

ریاست معادن  ولایت کابل در چوکات وزارت معادن و پترولیم در سال 1392ایجاد شد که دارای مدیریت های جمع آوری عواید، تفتیش، مالی واداری واجراییه می باشد .

سوانح مختصر ریس معادن ولایت کابل

دست آوردها و فعالیت های ریاست معادن ولایت کابل طی سال1395

  • شناسایی 60 ریگریشن و سنگ کنه خودسر و معرفی آن به ارگان های امنیتی جهت جلوگیری از استخراج غیر قانونی آن .
  •  توصیه به شرکت های قراردادی مواد ساختمانی نسبت نپرداختن مقروضیت های شان.
  • عقد 24 قرار دادبا شرکت های خصوصی طی سال 1395در نقاط مختلف ولایت کابل از آنجمله  11قرار داد آن از طرف مقام وزارت منظور گردیده و 13قرارداد آن غرض منظوری به مقام محترم وزارت تقدیم گردیده است.
  • همچنان مجموعه عواید ریاست معادن کابل در سال 1395به مبلغ(33562992) افغانی جمع آوری وبه خزانه دولت تحویل گردیده است.