ریاست معادن ولایت بدخشان

معرفی ریاست معادن ولایت بدخشان

ریاست معادن ولایت بدخشان در چوکات وزارت معادن و پترولیم در سال 1392 پیشنهاد گردید و طی منظوری مقام ریاست جمهوری ایجاد گردید.

سوانح رئیس معادن ولایت بدخشان

محمد اکبر انوری در سال 1350 در یک خانواده متدین و روشنفکردر ولایت بدخشان دیده به جهان هستی گشود،دوره ابتدائیه، متوسطه و لیسه را در زادگاه اش به پایان رسانید.وی لیسانس خود را در سال 1380ه ش از رشته اقتصاد دانشگاه قاهره در بخش اقتصاد معادن فرعی بدست آورد.ایشان بعد از عودت به کشور در سال 1382ه ش شامل مدیریت نظارت دافغانستان بانک گردید و مدت دوسال آنجا خدمت کرد. بعداً از سال 1385تا سال 1390 به حیث مدیر معیشت در تیم مشورتی مبارزه علیه مواد مخدرکار نموده و ا ز1390الی اکنون به حیث رئیس معادن ولایت بدخشان ایفای وظیفه میکند.

دست آورد های ریاست معادن ولایت بدخشان طی سال1395

  • عواید معادن بدخشان مبلغ 58537ا فغانی.
  • تهیه وترتیب یک بسته مواد ساختمانی ، 4 بسته دانه های قیمتی و نیمه قیمتی و دوبسته سنگ تزینی جهت قرارداد و منظوری به مقام محترم وزارت معادن وپترولیم.
  • سروی تعداد ده معدن سنگ های قیمتی در نقاط مختلف ازجمله معادن بیروح کفترخانه در  ولسوالی اشکاشم، ابرک در ولسوالی داریم، نیلم در ولسوالی شغنان، یخک درولسوالی بهارک، بیروج در ولسوالی خاش،  نیلم در ولسوالی خاش، بیروج سفیدآروین درولسوالی اشکاشم،  بیروج ولسوالی جرم،  مرمر در درواز بالا در دونقطه و معدن بیروج ولسوالی ارگو.