ریاست معادن ولایت سمنگان

معرفی وکارکرد ریاست معادن ولایت سمنگان

 معرفی ریاست معادن ولایت سمنگان

طوریکه بر همه گان واضح ومبرهن است ولایت سمنگان از جمله ولایات سرشار ازمنابع معدنی بوده که سالانه ملیاردها افغانی به عواید دولت از این طریق جمع می شود بنا برهمین ویژه گی وقانونمندی فعالیت های معدنکاری، نظارت وکنترول دقیق از معادن به اساس لزوم دید مقام محترم وزارت معادن وپترولیم این اداره در سال 1390 از آمریت به ریاست ارتقاء نموده و در ساختار تشکیلاتی این ریاست مدیریت های اجرائیه ودیتابیس، تفتیش معادن، کادستر معادن، جیولوجست منرالها ومدیریت عمومی مالی واداری شامل بوده ودارای 18 تن پرسونل می باشد.

سوانح مختصر رئیس معادن ولایت سمنگان:

 

انجنیر عبداللطیف " واحدی" فرزندعبدالواحد درسال 1356 در یک خانواده روشنفکر وعلم پرور درقریه دره زندان مرکزایبک ولایت سمنگان دیده به جهان گشود، وی تعلیمات ابتدائیه وثانوی را در ابتدائیه سیدالناصری ودوره ثانوی را درلیسه نادریه شهر کابل به اتمام رسانیده وبعداً شامل پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولیتخنیک کابل گردید، در سال 1385 بعداز یک وقفه طولانی درسی از دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد به سویه لیسانس سند فراغت بدست آورد، دراواخر سال 1386 به صفت انجنیر استخراجی در تصدی استخراج معادن جامد وقت شامل وظیفه گردید بعداً به صفت مدیر عواید آن ریاست توظیف و ازسال 1388 الی 1390 به حیث آمر معادن جامد ولایت سمنگان وظیفه انجام داده واز برج دلو 1390 بعداز سپری نمودن امتحان رقابتی اصلاحات اداری وخدمات ملکی به حیث رئیس معادن ولایت سمنگان تقرر حاصل والی اکنون ایفای وظیفه می نماید در سال های خدمت به اساس انجام موفقانه وظایف دومرتبه ازطرف مقام محترم وزارت نایل به تقدیر نامه درجه سوم گردیده است.

دست آوردها طی سال مالی 1396:

 

ـ کنترول ونظارت از شرکت های قراردادی ذغالسنگ درسطح ولایت سمنگان ودســتگاه های ریگــریشن موجود درسطح مرکز ولایت.

- نظارت وکنترول ازشرکت های معدنکارذغالسنگ در سطح ولایت سمنگان مجموعاً مقدار (69.326.245)تن ذغالسنگ انتقال و مبلغ (66.846.385)افغانی به حساب واردات وزارت معادن وپترولیم واریز می گردد.

- تحصیل وتحویلی مبلغ(768446) افغانی بابت ارزش ذاتی مواد ساختمانی(جغل کوهی)بحساب واردات دولت.

- سروی وتثبیت احجام ذغالسنگ ساحه گوله ولسوالی دره صوف پائین ولایت.

سروی وتثبیت مواد اولیه سمنت درمرکز ایبک به همکاری تیم های موادساختمانی ریاست سروی جیولوجی.

- سروی امورتفحص ونقشه برداری توپوگرافی بالای مواد اولیه سمنت با همکاری  دو تیم سروی ریاست عمومی سروی جیولوجی مقام وزارت در ولسوالی فیروزنخچیر.

- ارزیابی سالانه(12)تن کارمند و کارکن بست های (4 ،5 ،6 ،7 و8) اداره.

- ارتقا ظرفیت (11) تن کارمند بخش های تخنیکی واداری.

- نصب و افتتاح لوحه جاده شهدای وزارت معادن وپترولیم  درسرک عمومی ولسوالی دره صوف بالابه امتداد معدن دهنه تورحسب هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.

- ترتیب وارائه پیشنهاد به مقام وزارت جهت احیایی مجدد چک پاینت های جمع آوری عواید مواد ساختمانی. 

- استخدام یک تن کارکن قراردادی بالمقطع به حیث استاد جهت تدریس لسان انگلیسی وکمپیوتربه کارمندان اداره.

- ساخت وساز یک باب هنگر آهن پوش به ظرفیت سه عراده برای پارک نمودن وسایط.