کتاب هایی که توسط وزارت معادن و پترولیم به نشر رسیده است


آثار باستانی مس عینک

نتایج مقدماتی کاوشهای باستان شناسان تاجیک و افغان

 

رهنمود سرمایه گذاران

معلومات درمورد قوانین و طرزالعمل های ضروری در جهت سرمایه گذاری در افغانستان