وزرای اسبق وزارت معادن و پترولیم

وزرای اسبق وزارت معادن و پترولیم جمهوری اسلامی افغانستان

انجنیر رحیم الله وزیر معادن و صنایع سالهای (1318 الی 1327) هـ .ش حکومت محمد ظاهر شاه. 

 غلام محمد شیرزاد وزیر معادن و صنایع سالهای (1327 الی 1330) هـ..ش حکومت محمد ظاهر شاه. 

انجنیر محمد نعیم ضیایی وزیر معادن و صنایع سالهای (1330 الی 1332) هـ..ش حکومت محمد ظاهر شاه.

دوکتور محمد یوسف  وزیر معادن و صنایع سالهای (1332الی1343)هـ..ش حکومت محمد ظاهر شاه.

دیپلوم انجنیردستگیرعزیزی وزیر معادن و صنایع سال(1344) هـ .ش حکومت محمد ظاهر شاه .

انجنیر عبدالصمد سلیم وزیر معادن و صنایع سال(1344) هـ..ش حکومت محمد ظاهر شاه .

دیپلوم انجنیر محمد حسین مسا وزیر معادن و صنایع ازسالهای (1344 الی 1347) هـ .ش حکومت محمد ظاهرشاه.

انجنیر محمد یعقوب لعلی وزیر معادن و صنایع  سالهای (1347 الی 1347) هـ.ش حکومت محمد ظاهر شاه.

امان الله منصوری وزیر معادن و صنایع سالهای (1348 الی 1352)هـ .ش حکومت محمد ظاهرشاه ومحمد داودخان

پوهان عبدالقیوم  وردک وزیر  معادن و صنایع سالهای (1352 الی 1355)هـ. ش حکومت محمد داود خان

دیپلوم انجنیرعبدالتواب آصفی وزیر معادن و صنایع سالهای (1355 الی 1357)هـ. ش حکومت محمد داود خان

دیپلوم انجنیراسماعیل دانش وزیر معادن وصنایع سالهای (1357 الی 1363)هـ.ش حکومت نورمحمد ترکی، حفیظ الله امین وببرک کارمل .

داکترنجیب الله مسیر وزیر معادن وصنایع سالهای (1363 الی 1366)هـ.ش حکومت ببرک کارمل و داکتر نجیب الله.

محمد اسحاق کاوه وزیر معادن وصنایع سالهای (1366 الی 1368)هـ . ش حکومت داکتر نجیب الله .

انجنیرعبدالصمد صلاح وزیر معادن وصنایع سالهای(1368 الی 1371)هـ .ش حکومت داکترنجیب الله و پروفیسور برهان الدین ربانی .

انجنیرمحمد یعقوب لعلی وزیر معادن وصنایع بار دوم سال های (1371 الی 1374)هـ .ش حکومت پروفیسور برهان الدین ربانی.

الحاج مولوی احمد جان وزیر معادن وصنایع سالهای(1375 الی 1378)هـ . ش دوره حکومت طالبان.

الحاج ملاعیسی اخند وزیر معادن و صنایع سالهای (1378 الی 1380) هـ .ش دوره حکومت طالبان.

جنرال محمد عالم رزم وزیر معادن وصنایع سال های(1380 الی 1381)هـ . ش  حکومت حامد کرزی.

دیپلوم انجنیرجمعه محمد محمدی وزیر معادن و صنایع سال (1381)هـ. ش حکومت حامد کرزی

دیپلوم انجنیرمیرمحمد محفوظ ندائی وزیر معادن وصنایع سالهای (1381 الی 1383)هـ.ش حکومت حامد کرزی

استاد حکیم تنیوال وزیر معادن وصنایع سال (1383) هـ .ش حکومت حامد کرزی .

دیپلوم  انجنیرمیرمحمد صدیق وزیر معادن وصنایع سال(1383)هـ . ش  حکومت حامد کرزی.

دیپلوم انجنیر محمد ابراهیم عادل وزیر معادن وصنایع سالهای (1384 الی 1388)هـ . ش حکومت حامد کرزی.

وحید الله شهرانی وزیر معادن وپترولیم سالهای (1389 الی 1392 )هـ . ش حکومت حامد کرزی .

محمد اکبر بارکزی وزیر معادن وپترولیم سالهای( 1392 الی 1393)هـ. ش حکومت حامد کرزی .

داود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم سالهای( 1393 الی 1395 )هـ .ش  حکومت اشرف غنی .   

الحاج مولویاحمد جان

(1375 الی 1378)

هـ . ش 

الحاج مولوی احمد جان 

(1375 الی 1378)

هـ . ش