قراردادهای مس وزارت معادن و پترولیم

قرارداد معدن مس شیدای ولایت هرات

 متن قرارداد

 

                               پروژه  مس شیدای

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

لیست شرکت ھایی کھ اظھار علاقمندی نموده اند.

-

لیست شرکت هایی که اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند.

-

لیست شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند

-

شرایط ارزیابی داوطلبی

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

قرارداد معدن مس بلخاب ولایت سرپل

متن قرارداد

 

                              پروژه مس بلخاب

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

لیست شرکت ھایی کھ اظھار علاقمندی نموده اند.

-

لیست شرکت ھایی کھ در اظھار علاقمندی شارت لیست شده اند

-

لیست شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند

-

شرایط ارزیابی داوطلبی

-  معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی قرارداد مس عینک

 متن قرارداد

 

                               پروژه  مس عینک

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

لیست شرکت ھایی کھ اظھار علاقمندی نموده اند.

-

لیست شرکت هایی که اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند.

-

لیست شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند

-

شرایط ارزیابی داوطلبی

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی