قرارداد های سمنت

 

قرارداد های سمنت جبل السراج

-متن قرارداد

-

 

پروژه سمنت جبل السراج              

 

ضمایم

 

درخواست برای اظهار علاقمندی 

-

 

لیست شرکت های که اظهار علاقمندی نموده اند

-

 

لیست شرکت های که در اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند

-

 

  لیست شرکت های پیشنهاد ارایه نموده اند

-
 

شرایط ارزیابی داوطلبی 

-
 

معاومات مالکین ذینفع شرکت های که پیشنهاد ارایه نموده اند

-
 

مینوت جلسه تصمیم کیری در رابطه به داوطلبی

-

 

قرارداد های سمنت سمنگان

-متن قرارداد

-

 

پروژه سمنت سمنگان           

 

ضمایم

 

درخواست برای اظهار علاقمندی 

-

 

لیست شرکت های که اظهار علاقمندی نموده اند

-

 

لیست شرکت های که در اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند

-

 

  لیست شرکت های پیشنهاد ارایه نموده اند

-
 

شرایط ارزیابی داوطلبی 

-
 

معاومات مالکین ذینفع شرکت های که پیشنهاد ارایه نموده اند

-
 

مینوت جلسه تصمیم کیری در رابطه به داوطلبی

-

 

 

قرارداد های سمنت هرات

-متن قرارداد

-

 

پروژه سمنت هرات             

 

ضمایم

 

درخواست برای اظهار علاقمندی 

-

 

لیست شرکت های که اظهار علاقمندی نموده اند

-

 

لیست شرکت های که در اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند

-

 

  لیست شرکت های پیشنهاد ارایه نموده اند

-
 

شرایط ارزیابی داوطلبی 

-
 

معاومات مالکین ذینفع شرکت های که پیشنهاد ارایه نموده اند

-
 

مینوت جلسه تصمیم کیری در رابطه به داوطلبی

-

 

قرارداد های سمنت کندهار

-متن قرارداد

-

 

پروژه سمنت کندهار              

 

ضمایم

 

درخواست برای اظهار علاقمندی 

-

 

لیست شرکت های که اظهار علاقمندی نموده اند

-

 

لیست شرکت های که در اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند

-

 

  لیست شرکت های پیشنهاد ارایه نموده اند

-
 

شرایط ارزیابی داوطلبی 

-
 

معاومات مالکین ذینفع شرکت های که پیشنهاد ارایه نموده اند

-
 

مینوت جلسه تصمیم کیری در رابطه به داوطلبی

-