قرارداد های سنگ مرمر

 

قرارداد های سنگ مرمر ننگرهار

-متن قرارداد

-

 

پروژه سنگ مرمر ننگرهار             

 

ضمایم

 

درخواست برای اظهار علاقمندی 

-

 

لیست شرکت های که اظهار علاقمندی نموده اند

-

 

لیست شرکت های که در اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند

-

 

  لیست شرکت های پیشنهاد ارایه نموده اند

-
 

شرایط ارزیابی داوطلبی 

-
 

معاومات مالکین ذینفع شرکت های که پیشنهاد ارایه نموده اند

-
 

مینوت جلسه تصمیم کیری در رابطه به داوطلبی

-