ننگرهار

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

استانه دار مومند

سنگ مرمر

ننگرهار

11/08/1392

فارسی

2

افغان شیرزاد

سنگ تالک

ننگرهار

16/09/1393

فارسی

3

افغان منرال

سنگ تالک

ننگرهار

12/01/1393

فارسی

4

امداد الله

سنگ تعمیراتی ننگرهار

16/10/1394

فارسی

5

امداد الله

سنگ تعمیراتی

ننگرهار

16/10/1394

فارسی

6

امیر محمد ولد حاجی میر آجان

جغل دریائی ننگرهار

03/03/1395

فارسی

7

امین کریمزی

سنگ تالک ننگرهار

12/12/1392

فارسی

8

اول الدین جغل دریائی ننگرهار

03/12/1394

فارسی

9

 محب الله صافی لمیتد

سنگ تالک ننگرهار

06/01/1393

فارسی

10

بلال موسی زی

سنگ تالک

ننگرهار

30/03/1393

فارسی

11

بلال موسی زی

سنگ تالک

ننگرهار

11/02/1393

فارسی

12

بلال موسی زی

سنگ تالک

ننگرهار

27/07/1393

فارسی

13

پسران الحاج محمد رسول ناصری

سنگ تالک

ننگرهار

10/08/1393

فارسی

14

حاجی زلمی ولد شاه ولی خان

ریگ

ننگرهار

06/10/1394

فارسی

15

حاجی زلمی ولد شاه ولی خان

جغل دریائی ننگرهار

22/02/1394

فارسی

16

حاجی زلمی ولد شاه ولی خان

جغل دریائی

ننگرهار

06/10/1394

فارسی

17

حاجی زلمی ولد شاه ولی خان

جغل دریائی

ننگرهار

22/02/1394

فارسی

18

حاجی زلمی ولد شاه ولی خان

جغل دریائی

ننگرهار

22/02/139

فارسی

19

حبیب شهاب

سنگ تالک

ننگرهار

21/08/1393

فارسی

20

خالد

سنگ تعمیراتی

ننگرهار

19/10/1394

فارسی

21

خالد ایاز

سنگ تالک

ننگرهار

06/03/1391

فارسی

22

خوشحال

جغل دریائی

ننگرهار

16/10/1394

فارسی

23

ذبیح الله

جغل دریائی

ننگرهار

19/04/1395

فارسی

24

ریحان یونس احمدزی

سنگ تالک

ننگرهار

15/10/1393

فارسی

25

زرغون شاه

جغل دریائی

ننگرهار

06/10/1394

فارسی

26

زلمی ولد محمد حنیف

سنگ تعمیراتی

ننگرهار

22/02/1394

فارسی

27

ساحل بلال

سنگ تالک

ننگرهار

27/07/1393

فارسی

28

سپین غر تالک

سنگ تالک

ننگرهار

16/02/1392

فارسی

29

متین سخی زاده

سنگ تعمیراتی

ننگرهار

03/03/1395

فارسی

30

شمشیر ضمیر

سنگ تالک

ننگرهار

22/09/1393

فارسی

31

شمشیر ضمیر

سنگ تالک

ننگرهار

06/03/1391

فارسی

32

شمشیر ضمیر

سنگ تالک

ننگرهار

06/03/1391

فارسی

33

عبدالجلیل حسن زی

سنگ تالک

ننگرهار

22/09/1393

فارسی

34

عزیز الله

جغل دریائی

ننگرهار

03/12/1394

فارسی

35

عطایار

سنگ تالک

ننگرهار

13/06/1392

فارسی

36

فرمان ولد نور محمد

جغل دریائی

ننگرهار

06/10/1394

فارسی

37

فرمان ولد نور محمد

سنگ تعمیراتی

ننگرهار

16/10/1394

فارسی

38

فلک ناز

 جغل دریائی

ننگرهار

05/04/1395

فارسی

39

گلاب ولد گل نک

جغل دریائی

ننگرهار

03/03/1395

فارسی

40

گلاب ولد گل نک

جغل دریائی

ننگرهار

03/03/1395

فارسی

41

لالا گل

جغل دریائی

ننگرهار

16/10/1394

فارسی

42

محراب

جغل دریائی

ننگرهار

03/12/1394

فارسی

43

 محمد وهاب

جغل دریائی

ننگرهار

06/10/1394

فارسی

44

محمد وهاب

سنگ تعمیراتی

ننگرهار

16/10/1394

فارسی

45

محمد وهاب

جغل دریائی

ننگرهار

06/02/1395

فارسی

46

مطیع سمیع

سنگ تالک

ننگرهار

19/11/1392

فارسی

47

میوه خان

سنگ پارچه تعمیراتی

ننگرهار

10/11/1394

فارسی

48

 نظیر الله

جغل دریائی

ننگرهار

10/11/1394

فارسی

49

اجمل ولد علی خان

جغل دریائی

ننگرهار

31/06/1393

فارسی

50

اجمیر سمیع

سنگ تالک

ننگرهار

14/08/1391

فارسی

51

اسد حسیب تجارتی شرکت

سنگ تالک

ننگرهار

19/03/1391

فارسی

52

افغان گدون

ریگ، جغل سنگ تعمیراتی

ننگرهار

29/08/1392

فارسی

53

الف خان

جغل دریائی

ننگرهار

13/09/1392

فارسی

54

امین کریمزی

سنگ تالک

ننگرهار

26/02/1391

فارسی

55

انور انکشافی

سنگ تالک

ننگرهار

06/09/1391

فارسی

56

انور انکشافی

سنگ تالک

ننگرهار

23/07/1391

فارسی

57

 نور انکشافی

ریگ، جغل سنگ تعمیراتی

ننگرهار

12/12/1391

فارسی

58

شرکت ایوب شیرزاد

سنگ مرمر

ننگرهار

06/01/1393

فارسی

59

شرکت خروتی آصف

سنگ تالک

ننگرهار

17/03/1391

فارسی

60

شرکت آفتاب مقدس مجیبی

سنگ تالک

ننگرهار

10/02/1391

398

61

شرکت باب خیبر

سنگ تالک

ننگرهار

08/03/1391

فارسی

62

شرکت باز محمد ولد اختر محمد

سنگ پارچه

ننگرهار

06/09/1392

400

63

شرکت جمال ایندکو تریدنگ

سنگ تالک

ننگرهار

10/04/1393

فارسی

64

شرکت حاجی علی خان

جغل دریائی

ننگرهار

06/09/1392

فارسی

65

شرکت حاجی اول گل

جغل دریائی

ننگرهار

06/06/1392

فارسی

66

خالد ایاز

سنگ تالک

ننگرهار

16/03/1391

فارسی

67

دریا خان ولد حاجی شمل خان

سنگ پارچه

ننگرهار

13/11/1389

فارسی

68

رحیم الله ځلاند

سنگ تالک

ننگرهار

06/08/1393

فارسی

69

شرکت رشید حیدر

سنگ تالک

ننگرهار

26/02/1391

فارسی

70

شرکت زاهد سمیع صمیم

سنگ تالک

ننگرهار

15/03/1391

فارسی

71

حاجی زلمی ولد شاه ولی خان

ریگ، جغل سنگ تعمیراتی

ننگرهار

28/10/1393

فارسی

72

 زلمی ولد محمد حنیف

سنگ پارچه

ننگرهار

22/08/1390

فارسی

73

سپین غر افغان تالک

سنگ تالک ننگرهار 23/01/1393 فارسی
74

شرکت سردار مصطفی

سرپنتین ننگرهار 10/06/1393 فارسی
75

سید آغا

جغل دریائی ننگرهار 12/06/1392 فارسی
76

شاپور ولد عبدالغفور

سنگ پارچه ننگرهار 10/12/1392 فارسی
77

شاهد مصطفی عمران وزیر

سنگ مرمر ننگرهار 16/04/1392 فارسی
78

شرکت ساختمانی همراز

جغل دریائی ننگرهار 02/06/1392 فارسی
79

شهاب محبوب

سنگ مرمر ننگرهار 27/04/1392 فارسی
80

طارق شفیق

سنگ پارچه ننگرهار 08/06/1393 فارسی
81

عبدالصبور ولد خوشحال

جغل دریائی ننگرهار 09/10/1392 فارسی
82

عبدالهادی ولد رئیس خان

ریگ، جغل سنگ تعمیراتی ننگرهار 21/08/1393 فارسی
83

عزت الله ساحل

سنگ مرمر ننگرهار 26/06/1392 فارسی
84

شرکت علی شیر شینواری

سنگ تالک ننگرهار 23/02/1391 فارسی
85

کریم الله ولد عبدالکریم

جغل دریائی ننگرهار 08/06/1395 فارسی
86

محمد آجان ولد بهائی جان

سنگ پارچه ننگرهار 23/02/1391 فارسی
87

شرکت محمد آجان صافی

سنگ تالک ننگرهار 06/05/1392 فارسی
88 محمد فیصل ولد محمد ضیا سنگ تالک ننگرهار

18/01/1392

فارسی
89 محمد میر جغل دریائی ننگرهار

05/06/1392

فارسی
90 ناصر ولد حاجی شریف جغل دریائی ننگرهار

23/04/1393

فارسی
91 محمد آجان جغل دریائی ننگرهار

06/09/1392

فارسی
92 شرکت مشعل سپین زر سنگ تالک ننگرهار

18/09/1393

فارسی
93 شرکت ملنگ خوگیانی سنگ تالک ننگرهار

25/05/1391

فارسی
94 شرکت منصور ارسلا سنگ تالک ننگرهار

11/11/1392

فارسی
95 منگل قراردادی ریگ، جغل سنگ تعمیراتی ننگرهار

12/12/1392

فارسی
96 میرویس ولد نظام گل جغل دریائی ننگرهار

09/09/1392

فارسی
97 شرکت ننگرهار دوبی سنگ تالک ننگرهار

13/02/1393

فارسی
98 ور آغا ولد حضرت محمد جغل دریائی ننگرهار

06/09/1391

فارسی
99 شرکت ساختمانی نوری جغل دریائی ننگرهار

16/06/1392

فارسی
100 شرکت نوی رحمت انصاف سنگ تالک ننگرهار

31/02/1391

فارسی
101 شرکت نوی رحمت انصاف سنگ تالک ننگرهار

31/02/1391

فارسی
102 شرگت نوید فیصل زاده سنگ تالک ننگرهار

06/03/1391

فارسی
103 همایون سنگ تالک ننگرهار

26/08/1392

فارسی
104 گلاب ولد گل نک جغل دریائی ننگرهار

09/10/1394

فارسی