بامیان

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

شرکت تجارتی انصاف لعل لمیتد

ذغال سنگ

بامیان

24/02/1393

فارسی

2

محمد رضا ولد میر افغان

سنگ تعمیراتی

بامیان

24/05/1395

فارسی

3

محمد رضا ولد محمد حسین

سنگ تعمیراتی

بامیان

03/03/1395

فارسی

4

سید هادی ولد علی مرزا

سنگ تعمیراتی

بامیان

03/03/1395

فارسی

5

سردار ولد نور احمد

سنگ تعمیراتی

بامیان

03/03/1395

فارسی

6

شرکت تجارتی کوه نور رخام لمیتد

سنگ رخام

بامیان

11/04/1393

فارسی

7

حسن رضا ولد محمد رضا

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

8

سید نقیب الله ولد سید حکیم

سنگ تعمیراتی

بامیان

05/04/1395

فارسی

9

عبدالغفور ولد محمد ایوب

ریگ دریائی

بامیان

02/04/1395

فارسی

10

عبدالغفور ولد غلام محمد

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

11

ضیاالدین ولد میر علم

ریگ دریائی

بامیان

02/04/1395

فارسی

12

بسم الله ولد حبیب الله

ریگ دریائی

بامیان

02/04/1395

فارسی

13

عبدالحمد ولد خان علی

ریگ دریائی

بامیان

02/04/1395

فارسی

14

لاجمیر .لد غلام حسین

ریگ دریائی

بامیان

02/04/1395

فارسی

15

سخی داد ولد امام داد

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

16

محمد جواد ولد سلطان علی

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

17

امیر داد ولد سخی داد

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

18

جمعه خان ولد قاسم علی

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

19

غلام عباس ولد کاظم علی

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

20

رجب علی ولد رستم

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

21

امام داد ولد غلام علی

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

22

محمد علی ولد قربان

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

23

سید احمد ولد پاینده

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

24

عزیز ولد صفدر

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

25

سرور شاه ولد علدالحکیم

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

26

ریگریشن عقاب گروپ

سنگ پارچه تعمیراتی

بامیان

04/01/1392

فارسی

27

قربان علی ولد رجب علی

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

28

فضل احمد ولد سید احمد

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی

29

عبدالمنان ولد عبدالواحد

سنگ تعمیراتی

بامیان

08/06/1395

فارسی

30

غلام محی الدین ولد خیر الدین

سنگ تعمیراتی

بامیان

08/06/1395

فارسی

31

شرکت ساختمانی اسلمی

ذغال سنگ

بامیان

06/12/1387

فارسی

32

شرکت معدنکاران

ذغال سنگ

بامیان

17/05/1388

فارسی

33

شرکت ساختمانی طلوع ضحاک

مواد ساختمانی 

بامیان

15/11/1393

فارسی

34

جلیل ولد محمد علی

مواد ساختمانی 

بامیان

15/10/1393

فارسی

35

شیر خان

مواد ساختمانی 

بامیان

04/02/1391

فارسی

36

شرکت تجارتی افغان میهن یار لمیتد

سنگ رخام

بامیان

04/02/1391

فارسی

37

سید امین

مواد ساختمانی

بامیان

01/04/1391

فارسی

38

عبدالاحمد ولد سخیداد

مواد ساختمانی

بامیان

23/03/1392

فارسی

39

محمد ولد سید غلام حیدر

مواد ساختمانی 

بامیان

22/05/1392

فارسی

40

عبدالحسین ولد محمد حسن

مواد ساختمانی 

بامیان

18/04/1393

فارسی

41

شرکت محمد رفیع صدیقی

سنگ رخام

بامیان

30/01/1391

فارسی

42

شرکت وسیم گروپ لمیتد

سنگ رخام

بامیان

30/01/1391

فارسی

43

رحمت ولد خادم

سنگ تعمیراتی

بامیان

10/06/1393

فارسی

44

نجیب الله ولد قربان

سنگ تعمیراتی

بامیان

04/07/1393

فارسی

45

مهدی ولد حسن

سنگ تعمیراتی

بامیان

24/01/1394

فارسی

46

شرکت حسیب بگرام وال

ریگ و جغل کوهی

بامیان

19/01/1392

فارسی

47

خال محمد ولد علی احمد

سنگ تعمیراتی

بامیان

02/04/1395

فارسی