میدان وردک

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

نذیر مایار

سنگ گچ

میدان وردک

5/8/1393

فارسی

2

نقش جهان

سنگ مرمر

میدان وردک

2/7/1393

فارسی

3

فاروق امیریان

سنگ گچ

میدان وردک

04/03/1393

فارسی

4

صفی گران

سنگ مرمر

میدان وردک

13/09/1392

فارسی

5

عمران سبز

سنگ مرمر

میدان وردک

29/08/1392

فارسی

6

عصمت الله عاصم

سنگ گچ

میدان وردک

25/12/1392

فارسی

7

رحمت فضل

سنگ مرمر

میدان وردک

02/06/1394

فارسی

8

پروسس سنگ نچرل

سنگ مرمر

میدان وردک

16/04/1394

فارسی

9

میتایل ماینینگ یوکی

کرومایت

میدان وردک

15/09/1391

فارسی

10

شرکت ساختمانی اتفاق بهسود و صنایع سنگ نیک قدم جاوید

سنگ مرمر

میدان وردک

16/05/1391

فارسی

11

شرکت تجارتی برادران محب الله صافی

سنگ گچ

میدان وردک

20/07/1393

 

فارسی

12 بخت محمد ولد محمد رحیم سنگ گچ میدان وردک 14/09/1391

فارسی