غور

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

نورالحق ولد عبدالمجید

ریگ وجغل 

غور

5/4/1395

فارسی

2

نورالحق ولد عبدالمجید

ریگ وجغل 

غور

5/4/1395

فارسی

3

شرکت ساختمانی عزیزی نیازی 

سنگ تعمیراتی 

غور

22/02/1395

فارسی

4

حاجی دین محمد 

سنگ تعمیراتی 

غور

16/06/1395

فارسی

5

محمد جمعه

سنگ تعمیراتی 

غور

16/06/1395

فارسی