پکتیا

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

تاج محمد ولد دین محمد

مواد ساختمانی

پکتیا

03/02/1392

فارسی

2

نقیب الله

سنگ و ریگ

پکتیا

11/02/1390

فارسی

3

محمد شریف

سنگ کوهی

پکتیا

01/03/1387

فارسی

4

میرزا محمد

سنگ کوهی وریگ دریایی

پکتیا

22/02/1388

فارسی

5

نور نعیم

سنگ کوهی وریگ دریایی

پکتیا

23/12/1388

فارسی