پنجشیر

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

جان محمد ولد حاجی عطا محمد

زمرد

پنجشیر

12/01/1393

فارسی

2

محمد متین ولد محمد کلان

زمرد

پنجشیر

10/09/1394

فارسی

3

عبدالرزاق ولد عبدالوکیل

زمرد

پنجشیر

16/10/1392

فارسی