سرپل

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

شرکت ساختمانی و سرکسازی احمد مبین

ریگ ، جغل و سنگ تعمیراتی

سرپل

07/10/1393

فارسی

2

شرکت ساختمانی و سرک سازی روح الله خیر خواه

ریگ ، جغل و سنگ تعمیراتی

سرپل

09/10/1393

فارسی

3

شرکت ساختمانی، سرک سازی و تولید مواد ساختمانی تمیم سهراب
 
جغل خاکدار

سرپل

30/06/1392

فارسی

4

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی عمران جلوه

جغل خاکدار

سرپل

06/04/1392

فارسی

5

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی مصطفی جلال
 
جغل خاکدار

سرپل

30/12/1391

فارسی

6

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی منصور آدرخش

جغل خاکدار

سرپل

25/09/1391

فارسی

7

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی احمد فردوس

جغل خاکدار

سرپل

27/01/1393

فارسی

8

شرکت ساختمانی
مصطفی جمشید
ریگ ، جغل و سنگ تعمیراتی

سرپل

22/07/1392

فارسی

9

افغان گولد ایند منرال کمپنی

مس سرپل 03/07/1397 فارسی