بادغیس

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

محمد ولد محمد اسلم

ریگ و جغل

بادغیس

18/02/1395

فارسی

2

محمد ولد محمد اسلم

سنگ تعمیراتی

بادغیس

18/02/1395

فارسی

3

شرکت ساختمانی و سرکسازی زرمست

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

بادغیس

22/11/1392

فارسی

4

شرکت ساختمانی و سرکسازی زرمست

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

بادغیس

22/11/1392

فارسی

5

شرکت ساختمانی و سرکسازی عمران بادغیس

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

بادغیس

22/11/1392

فارسی

6

شرکت ساختمانی  توسعه فردا

مواد ساختمانی

بادغیس

23/11/1393

فارسی