بغلان

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

 شرکت هاشمی گروپ

ذغال سنگ

بغلان

10/10/1391

فارسی

2

افغان انویستمنت

سمنت

بغلان

01/01/1386

فارسی

3

افغان کول

ذغال سنگ

بغلان

23/06/1385

فارسی

4

صبغت الله ذبیح لمتد

امیتست

بغلان

29/02/1387

فارسی

5

شرکت ساختمانی ثنایی بلخی

مواد ساختمانی

بغلان

25/08/1392

فارسی

6

داود جان ولد غلام

مواد ساختمانی

بغلان

27/06/1393

فارسی

7

سید شفیق ولد سید گل

سنگ تعمیراتی

بغلان

27/06/1393

فارسی

8

شرکت برادران مهمند لمیتد

ذغال سنگ

بغلان

06/07/1387

فارسی

9

شرکت ساختمانی برادران جامی مزار

سنگ گرانیت

بغلان

01/12/1392

فارسی

10

شرکت ساختمانی بنیاد عرب

سنگ پارچه کوهی

بغلان

01/10/1391

فارسی

11

شرکت ساختمانی و سرکسازی پیر محمد

سنگ تعمیراتی

بغلان

19/10/1394

فارسی

12

حبیبی پیکار

مواد ساختمانی

بغلان

25/08/1393

فارسی

13

شکیب الله

مواد ساختمانی

بغلان

30/03/1393

فارسی

14

صفر محمد

مواد ساختمانی

بغلان

06/08/1393

فارسی

15

کرستال نچرل ریسورسیز

طلا

بغلان

20/10/1389

فارسی

16

عظیم الله ولد حبیب الله

ریگ و جغل

بغلان

31/01/1395

فارسی

17

عظیم الله ولد حبیب الله

سنگ تعمیراتی

بغلان

31/01/1395

فارسی

18

عظیم الله ولد حبیب الله

ریگ و جغل

بغلان

31/01/1395

فارسی

19

عظیم الله ولد حبیب الله

ریگ و جغل

بغلان

31/01/1395

فارسی

20

عظیم الله ولد حبیب الله

ریگ و جغل

بغلان

31/01/1395

فارسی

21

محمد نعیم ولد فضل اکبر

سنگ تعمیراتی

بغلان

06/02/1395

فارسی

22

محمد نعیم ولد فضل اکبر

سنگ تعمیراتی

بغلان

16/12/1395

فارسی

23

محمد نعیم ولد فضل اکبر

ریگ و جغل

بغلان

16/12/1395

فارسی

24

محمد نعیم ولد فضل اکبر

ریگ و جغل بغلان 16/12/1395 فارسی
25

محمد یوسف ولد محمد نسیم

سنگ گچ بغلان 04/12/1389 فارسی