غزنی

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

احمد یار جنگان

سنگ گچ

غزنی

05/04/1391

فارسی

2

الماس غزنویان

سنک گچ

غزنی

04/03/1392

فارسی

3

شرکت فولاد مالستان

سنگ تراورتین

غزنی

26/07/1393

فارسی

4

نیکنام روز

سنگ تراورتین

غزنی

19/09/1392

فارسی

5

بیتا یونایتد انجنیرز

سنگ گچ

غزنی

28/07/1392

فارسی

6

جمال بابای غزنه 

سنگ رخام 

غزنی

10/04/1393

 

فارسی

7

حاجی محمد سعید و محمد الله

سنگ تعمیراتی 

غزنی

13/02/1390

فارسی

8

شرکت حاجی غفور و سید همایون

سنگ تعمیراتی 

غزنی

23/03/1392

فارسی

9

شرکت ساختمانی و سرک سازی کاسمو

جغل کوهی

 

غزنی

19/04/1395

فارسی

10

شرکت ساختمانی و سرک سازی کاسمو

سنگ تعمیراتی

 

غزنی

26/04/1395

فارسی

11

شرکت ساختمانی و سرک سازی نظیف سدید

سنگ تعمیراتی 

غزنی

19/01/1395

فارسی

12

شرکت مهتاب مصطفی 

سنگ مرمر 

غزنی

26/02/1386

فارسی

13

شرکت میلاد رحیمی 

جغل خاکدار 

غزنی

05/08/1392

فارسی

14

ظفتو خان  ولد نادر خان 

ریگ و جغل

غزنی

26/02/1395

فارسی

15

محمد جان خان 

ریگ و جغل

غزنی

15/04/1392

فارسی

16

محمد حسین وخان محمد

ریگ و جغل

غزنی

30/02/1391

فارسی

17

میهن توانا 

جغل کوهی

غزنی

11/02/1391

فارسی