کاپیسا

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

شرکت ساختمانی نوی کوهستان

سنگ تعمیراتی

کاپیسا

23/07/1393

فارسی

2

خواجه هارون

سنگ تعمیراتی

کاپیسا

12/07/1394

فارسی

3

راز محمد ولد ولی محمد

سنگ تعمیراتی

کاپیسا

12/07/1394

فارسی

4

شرکت ساختمانی میهن

سنگ تعمیراتی

کاپیسا

28/02/1390

فارسی

5

شرکت ساختمانی هیوادوال

سنگ تعمیراتی

کاپیسا

10/05/1395

فارسی

6

عبدالمجید ولد عبدالحبیب

سنگ تعمیراتی

کاپیسا

01/12/1394

فارسی

7

مزارالدین ولد جمعه دین

سنگ تعمیراتی

کاپیسا

12/07/1394

فارسی

8

نصرت میر ولد گلا میر

ریگ و جغل دریائی

کاپیسا

24/05/1395

فارسی

9

شرکت ساختمانی و سرکسازی همراز

تالک

کاپیسا

02/05/1392

فارسی

10

شرکت ساختمانی هیوادوال

سنگ تعمیراتی کاپیسا 20/01/1390 فارسی
11

شرکت ساختمانی هیوادوال

جغل خاکدار کاپیسا 10/08/1390 فارسی