زابل

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

 شرکت ساختمانی اسحق نیکه

سنگ ابرک

زابل

21/11/1391

فارسی

2

عبدالقیوم ولد حاجی محمد نعیم

مواد ساختمانی

زابل

26/07/1393

فارسی