لغمان

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

شرکت سپین غر تالک

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

لغمان

15/08/1392

فارسی

2 شرکت الفلاح الکوزی

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

لغمان 27/07/1393 فارسی
3

شرکت مشرق نیازی

سنگ پارجه کوهی لغمان 22/10/1392 فارسی