کندهار

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

شرکت امانیه مایننگ

فلورایت

کندهار

02/12/1391

فارسی

2

شرکت ساختمانی احمد شاه مسعود

سنگ تعمیراتی 

کندهار

15/04/1392

فارسی

3

شرکت ساختمانی احمد شاه مسعود

سنگ تعمیراتی 

کندهار

15/10/1390

فارسی

 

 

 

 

 

 

6

شرکت افغان پروفیشنل گروپ

سنگ تعمیراتی

کندهار

02/05/1395

فارسی

7

شرکت افغان پروفیشنل گروپ

جغل دریائی

کندهار

03/03/1395

فارسی

8

شرکت ساختمانی بارک دورانی

ریگ  و جغل

کندهار

15/08/1393

فارسی

9

شرکت ساختمانی بارک دورانی

سنگ تعمیراتی 

کندهار

15/08/1393

فارسی

10

الاآصف ریگریشن شرکت

سنگ تعمیراتی 

کندهار

01/10/1390

فارسی

11

شرکت السعید خوشحال لمیتد

فلورایت

کندهار

02/03/1385

فارسی

12

حاجی تاج محمد ولد حاجی محمد

جغل دریائی

کندهار

08/06/1395

فارسی

13

حاجی تاج محمد ولد حاجی محمد

جغل دریائی

کندهار

29/12/1394

فارسی

14

شرکت حاجی سید ولی ریگریشن

سنگ تعمیراتی 

کندهار

03/03/1395

فارسی

15

شرکت حاجی سید ولی ریگریشن

سنگ تعمیراتی 

کندهار

02/02/1392

فارسی

16

دوران برادرز ساختمانی شرکت

سنگ تعمیراتی 

کندهار

07/09/1394

فارسی

17

دوران برادرز ساختمانی شرکت

سنگ تعمیراتی 

کندهار

12/12/1392

فارسی

18

شرکت ریگریشن سویفت آرین خدمات لوژستیکی

سنگ تعمیراتی 

کندهار

30/02/1391

فارسی

19

شرکت ساختمانی سیتا افغانستان

ریگ  و جغل

کندهار

10/07/1391

فارسی

20

شرکت ساختمانی سیتا افغانستان

ریگ  و جغل

کندهار

30/09/1390

فارسی

21

شرکت ساختمانی سیتا افغانستان

ریگ  و جغل

کندهار

21/12/1392

فارسی

22

شرکت حاجی سید ولی ریگریشن

سنگ تعمیراتی 

کندهار

17/12/1393

فارسی

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

25

شاه ولی

سنگ تعمیراتی 

کندهار

10/09/1393

فارسی

26

شاهی ابدال ساختمانی شرکت

سنگ تعمیراتی 

کندهار

16/12/1393

فارسی

27

شرکت ساختمانی و انجنیری الحیات

سنگ تعمیراتی 

کندهار

21/02/1390

فارسی

28

روفی یادگار لمیتد

جغل دریائی

کندهار

29/12/1394

فارسی

29

روفی یادگار لمیتد

جغل دریائی

کندهار

29/12/1394

فارسی

30

روفی یادگار لمیتد

جغل دریائی

کندهار

29/12/1394

فارسی

31

روفی یادگار لمیتد

جغل دریائی

کندهار

29/12/1394

فارسی

32

روفی یادگار لمیتد

جغل دریائی

کندهار

29/12/1394

فارسی

33

شرکت تجارتی عبدالمناف

جغل دریائی

کندهار

29/12/1394

فارسی

34

شرکت تجارتی عبدالمناف

جغل دریائی

کندهار

08/06/1395

فارسی

35

شرکت تجارتی عبدالمناف

جغل دریائی

کندهار

29/12/1394

فارسی

36

شرکت ای آی او

سنگ تعمیراتی

کندهار

02/01/1390

فارسی

37

النصیب افغان ریگریشن شرکت

سنگ تعمیراتی

کندهار

04/08/1390

فارسی

38

قریشی ریگریشن

سنگ تعمیراتی

کندهار

05/07/1393

فارسی

39

قریشی ریگریشن

سنگ تعمیراتی

کندهار

27/06/1390

فارسی

40

قریشی ریگریشن

سنگ تعمیراتی

کندهار

15/08/1392

فارسی

41

هیواد نوری ریگریشن فابریکه

سنگ تعمیراتی

کندهار

10/07/1390

فارسی

42

هیواد نوری ریگریشن فابریکه

سنگ تعمیراتی

کندهار

05/12/1392

فارسی

43

شرکت ساختمانی گلتکین

سنگ تعمیراتی

کندهار

11/02/1391

فارسی

44

شرکت ساختمانی گلتکین

سنگ تعمیراتی

کندهار

02/01/1390

فارسی

45

شرکت صفا میوند

سنگ تعمیراتی

کندهار

22/02/1395

فارسی

46

شرکت هیواد کامران

جغل دریائی

کندهار

10/05/1395

فارسی

47

عبدالبصیر فیروز ریگریشن شرکت

سنگ تعمیراتی

کندهار

19/11/1392

فارسی

48

عبدالبصیر فیروز ریگریشن شرکت

سنگ تعمیراتی

کندهار

20/08/1392

فارسی

49

عبدالبصیر فیروز ریگریشن شرکت

سنگ تعمیراتی

کندهار

21/06/1392

فارسی

50

حاجی عبدالرزاق خوشحال ریگریشن

سنگ تعمیراتی

کندهار

16/12/1393

فارسی

51

حاجی عبدالرزاق خوشحال ریگریشن

سنگ تعمیراتی

کندهار

16/12/1393

فارسی

52

حاجی عبدالرزاق خوشحال ریگریشن

سنگ تعمیراتی

کندهار

05/08/1392

فارسی

53

حاجی عبدالرزاق خوشحال ریگریشن

سنگ تعمیراتی

کندهار

20/06/1393

فارسی

54

عصمت الله ولد بسم الله جان

سرمه ریگ 

کندهار

22/02/1395

فارسی

55

عبدالرزاق ولد بوستان

جغل دریائی

کندهار

03/05/1395

فارسی

56

شرکت تجارتی و ساختمانی فاروق ستانکزی

سنگ تعمیراتی

کندهار

10/07/1391

فارسی

57

کریم الله ولد ملا مسعود

سنگ تعمیراتی

کندهار

07/09/1394

فارسی

58

کندهار احمدی ریگریشن

سنگ تعمیراتی

کندهار

22/08/1390

فارسی

59

همکار ریگریشن

سنگ تعمیراتی

کندهار

29/08/1390

فارسی

60

همکار ریگریشن

سنگ تعمیراتی

کندهار

05/05/1391

فارسی

61

شرکت ساختمانی ویت پیرل

مواد ساختمانی

کندهار

07/03/1391

فارسی

62

شرکت ساختمانی ویت پیرل

مواد ساختمانی

کندهار

21/08/1392

فارسی

63

شرکت ساختمانی ویت پیرل

مواد ساختمانی

کندهار

21/08/1393

فارسی

64

شرکت ساختمانی ویت پیرل

سنگ تعمیراتی

کندهار

16/12/1393

فارسی

65

شرکت ولی خان اسحاق لمتد

سنگ رخام

کندهار

30/03/1391

فارسی

66

عبدالمالک ولد عبدالخالق

سنگ تعمیراتی

کندهار

18/11/1394

فارسی

67

جمال برادرز ریگریشن

سنگ تعمیراتی کندهار 20/08/1393 فارسی