کندز

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

سید احمد ولد رحمت الله

ریگ و جغل

کندز

03/03/1395

فارسی

2

اسد الله ولد سردار محمد

مواد ساختمانی

کندز

22/02/1393

فارسی

3

حاجی اسد الله ولد حاجی بهبود

 

ریگ و جغل

کندز

20/01/1393

فارسی

4

الله گل ولد محمد گل

ریگ جغل دریایی

کندز

03/01/1390

فارسی

5

الله گل ولد محمد گل

سنگ تعمیراتی 

کندز

03/01/1390

فارسی

6

شرکت ساختمانی کمال منصور

جغل

کندز

17/04/1392

فارسی

7

امان الله ولد عبدالله

مواد معدنی ساختمانی

کندز

20/10/1393

فارسی

8

خیرمحمد ولد عبدالوهاب

مواد معدنی ساختمانی

کندز

18/02/1392

فارسی

9

دین محمد ولد گل محمد

مواد معدنی ساختمانی

کندز

09/10/1393

فارسی

10

ربیع الله ولد محمد گل

مواد معدنی ساختمانی

کندز

27/11/1393

فارسی

11

سید مشعل ولد سیدآغا

سنگ گچ 

کندز

12/06/1392

فارسی

12

شرکت ساختمانی احمد ولی

ریگ و جغل

کندز

10/08/1390

فارسی

13

شرکت ساختمانی بنیاد عرب

ریگ و جغل

کندز

09/09/1389

فارسی

14

شرکت ساختمانی جهان پامیر

ریگ جغل دریایی

کندز

06/04/1392

فارسی

15

شرکت ساختمانی عنایت کاکر

سنگ تعمیراتی

کندز

20/01/1393

فارسی

16

شرکت ساختمانی نوی کندز

ریگ جغل دریایی

کندز

19/10/1391

فارسی

17

ضیاء الحق ولد عزیز الرحمن

مواد معدنی ساختمانی 

کندز

14/02/1392

فارسی

18

عبیدالله ولد حمیدالله

ریگ و جغل

کندز

14/04/1393

فارسی

19

قیام الدین ولد محمد حسن

سنگ تعمیراتی

کندز

20/02/1393

فارسی

20

محمد ظفر ولد محمد رحیم

سنگ تعمیراتی

کندز

26/09/1387

فارسی

21

مولوی عبدالله ولد عبدالحق

جغل

کندز

20/03/1392

فارسی

22

حاجی اسدالله ولد حاجی بهبود

ریگ و جغل

کندز

20/01/1393

فارسی

23

حاجی امین الله ولد نورمحمد

ریگ و جغل

کندز

10/12/1393

فارسی

24

سخی مراد ولد سید مراد

ریگ و جغل

کندز

10/12/1393

فارسی

25

سید غلام ولد حاضرخان

ریگ و جغل

کندز

01/11/1393

فارسی

26

عهده مراد ولد حیت مراد

سنگ تعمیراتی

کندز

20/01/1393

فارسی

27

عهده مراد ولد حیت مراد

سنگ تعمیراتی

کندز

27/03/1392

فارسی

28

حاجی اسدالله ولد حاجی بهبود

ریگ و جغل

کندز

27/03/1392

فارسی