خوست

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

بیت الله ولد مصطفی

سنگ تعمیراتی

خوست

24/05/1395

فارسی

2

بیت الله ولد مصطفی

ریگ و جغل

خوست

22/02/1395

فارسی

3

بیت الله ولد مصطفی

ریگ و جغل

خوست

30/5/1395

فارسی

4

جوروبی بابا

سنگ تعمیراتی

خوست

12/10/1394

فارسی

5

جوروبی بابا

ریگ و جغل

خوست

12/10/1394

فارسی

6

جوروبی بابا

ریگ و جغل

خوست

30/5/1394

فارسی

7

شهیدالله

سنگ تعمیراتی

خوست

3/3/1395

فارسی

8

کریم خان ولد میزاله خان

ریگ و جغل

خوست

12/10/1394

فارسی

9

گنج حضور

کرومایت

خوست

27/03/1386

فارسی

10

گنج حضور

کرومایت

خوست

27/03/1386

فارسی

11

گنج حضور

کرومایت

خوست

27/03/1386

فارسی

12

گنج حضور

کرومایت

خوست

27/03/1386

فارسی

13

گنج حضور

کرومایت

خوست

27/03/1386

فارسی

14

گنج حضور

کرومایت

خوست

27/03/1386

فارسی

15

گنج حضور

کرومایت

خوست

27/03/1386

فارسی

16

ولی میرخان ولد میر شاه الدین

ریگ و جغل

خوست

12/10/1394

 

فارسی