بلخ

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

باختر کرستال

جغل خاکدار

بلخ

16/06/1395

فارسی

2

شرکت ساختمانی و سرک سازی میهن نوید

جغل خاکدار

بلخ

24/05/1395

فارسی

3

فورد بامیکا

جغل خاکدار

بلخ

16/06/1395

فارسی

4

یاسمین مایننگ

ریگ کوارتسی

بلخ

21/02/1392

فارسی

5

شرکت اتحاد نوین

جغل خاکدار

بلخ

19/04/1391

فارسی

6

شرکت ساختمانی اسد الله بلخی

جغل خاکدار

بلخ

29/10/1393

فارسی

7

شرکت البرز نوین

 جغل خاکدار

بلخ

20/06/1391

فارسی

8

شرکت اوکتای

جغل خاکدار

بلخ

02/05/1391

فارسی

9

شرکت ساختمانی و راه سازی ایسر نبی زاده

جغل خاکدار

بلخ

25/02/1391

فارسی

10

شرکت آریا مهر شمال

جغل خاکدار

بلخ

04/04/1391

فارسی

11

شرکت تولید مواد ساختمانی آسیا مزار

سنگ گچ

بلخ

23/06/1392

فارسی

12

شرکت برادران میهن

جغل خاکدار

بلخ

29/03/1391

فارسی

13

شرکت پامیر

جغل خاکدار

بلخ

07/06/1390

فارسی

14

شرکت پامیر بلور

نمک صنعتی

بلخ

14/09/1390

فارسی

15

خدای نظر ولد حاجی محمد

سنگ گچ

بلخ

10/05/1391

فارسی

16

شرکت جی آر سی

جغل خاکدار

بلخ

28/01/1391

فارسی

17

اتحادیه فروش و انتقال مواد تعمیراتی و ساختمانی نصرتی

جمع آوری عواید سنگ تعمیراتی و سنگ چونه

بلخ

20/08/1392

فارسی

18

اتحادیه فروش و انتقال مواد تعمیراتی و ساختمانی نصرتی

جمع آوری عواید سنگ تعمیراتی و سنگ چونه

بلخ

20/08/1392

فارسی

19

محمد باقی ولد غیاث الدین

سنگ گچ

بلخ

07/04/1388

فارسی

20

حمید الله ولد عبدالله

سنگ گچ

بلخ

15/10/1389

فارسی

21

فابریکه تولیدی رنگ خالد هارون

سنگ گچ

بلخ

08/06/1389

فارسی

22

شرکت ساختمانی ذوالفقار نظری

جغل خاکدار

بلخ

20/05/1393

فارسی

23

فابریکه تولیدی گچ روشن

سنگ گچ

بلخ

20/05/1394

فارسی

24

شرکت تولید گچ سوپر سادات

سنگ گچ

بلخ

20/05/1395

فارسی

25

سید حمید الله ولد سید محمد شاه

سنگ گچ

بلخ

20/05/1396

فارسی

26

سید میر لمیتد

جغل خاکدار

بلخ

20/05/1397

فارسی

27

دستگاه ریگریشن سینافر

سنگ گچ

بلخ

20/05/1398

فارسی

28

شرکت تولید مواد ساختمانی ثمر نوین

سنگ گچ

بلخ

20/05/1399

فارسی

29

فابریکه تولیدی گچ کوثر استار

سنگ گچ

بلخ

20/05/1400

فارسی

30

 شرکت تولید مواد ساختمانی بلخ صداقت

جغل خاکدار

بلخ

20/05/1401

فارسی

31

شرکت ساختمانی ثمر نوین

سنگ گچ

بلخ

20/05/1402

فارسی

32

شرکت ساختمانی کولاک

جغل خاکدار

بلخ

20/05/1403

فارسی

33

شرکت ساختمانی محمد شریف

بار گیری ریگ

بلخ

20/05/1404

فارسی

34

فابریکه تولیدی گچ کوثر

سنگ گچ

بلخ

20/05/1405

فارسی

35

شرکت ساختمانی کرستل امیری

جغل خاکدار

بلخ

20/05/1406

فارسی

36

شرکت ساختمانی کومسن

جغل خاکدار

بلخ

20/05/1407

فارسی

37

محمد بصیر ولد غلام رضا

سنگ گچ

بلخ

20/05/1408

فارسی

38

محمد عارف ولد علی حسن

سنگ گچ

بلخ

20/05/1409

فارسی

39

محمد نعیم ولد کمال خان

سنگ گچ

بلخ

20/05/1410

فارسی

40

شرکت میهن نوید

جغل خاکدار

بلخ

20/05/1411

فارسی

41

شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی نور ام البلاد

ریگ

بلخ

20/05/1412

فارسی

42

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی ویس حامد

جغل خاکدار

بلخ

20/05/1413

فارسی

43

شرکت ساختمانی یونیک گرانیت

جغل خاکدار

بلخ

20/05/1414

فارسی

44

شرکت ساختمانی شمس صفا

جغل خاکدار

بلخ

20/05/1415

فارسی