فاریاب

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

شرکت رُب سازی قاری زاده

نمک  فاریاب

18/08/1394

فارسی

2

امان ولد روزی

سنگ گچ فاریاب

21/10/1391

فارسی

3

امان ولد روزی

سنگ گچ

فاریاب

12/05/1390

فارسی

4

اولیاقُل ولد امام قُل

سنگ گچ

فاریاب

13/04/1391

فارسی

5

اولیاقُل ولد امام قُل

سنگ گچ

فاریاب

29/03/1390

فارسی

6

 شرکت ساختمانی بلال متین لمیتد

جغل خاکدار

فاریاب

11/08/1394

فارسی

7

فاریاب ریگریشن

جغل خاکدار

فاریاب

16/08/1394

فارسی

8

فاریاب ریگریشن

جغل خاکدار

فاریاب

08/10/1393

فارسی

9

فاریاب ریگریشن

جغل خاکدار دریائی

فاریاب

06/10/1390

فارسی

10

حاجی علی محمد ولد غلام رسول

سنگ گچ

فاریاب

24/06/1393

فارسی

11

ریگریشن اعتماد

جغل خاکدار دریائی

فاریاب

02/08/1390

فارسی

12

شرکت استخراج معادن خورشید میلاد

سنگ گچ

فاریاب

30/06/1390

فارسی

13

خیر الله ولد محمد ابراهیم

سنگ گچ

فاریاب

21/02/1391

فارسی

14

روئین ولد حاجی محمد اکرم

سنگ گچ

فاریاب

11/07/1391

فارسی

15

سراج الدین ولد شراف الدین

جغل خاکدار

فاریاب

24/12/1394

فارسی

16

سید امین ولد محمد عثمان

سنگ گچ

فاریاب

28/03/1393

فارسی

17

سید محیب الله ولد سید سلطان احمد

سنگ گچ

فاریاب

20/03/1391

فارسی

18

سید محیب الله ولد سید سلطان احمد

سنگ گچ

فاریاب

11/10/1392

فارسی

19

شرکت تجارتی پامیر خراسان

نمک 

فاریاب

21/07/1384

فارسی

20

شرکت تجارتی خدمت لمیتد

سنگ رخام

فاریاب

05/11/1390

فارسی

21

شرکت ساختمانی پیروز مرادی

ریگ تعمیراتی

فاریاب

24/05/1395

فارسی

22

شرکت ساختمانی پیروز مرادی

سنگ تعمیراتی

فاریاب

24/05/1395

فارسی

23

شرکت ساختمانی سخی برادران

جغل خاکدار

فاریاب

19/10/1394

فارسی

24

شرکت ساختمانی و سرکسازی صفی هدایت

جغل خاکدار

فاریاب

19/10/1394

فارسی

25

شرکت صداقت

جغل خاکدار

فاریاب

12/11/1389

فارسی

26

شرکت ساختمانی کابل نیپال

جغل لشمک دریائی

فاریاب

02/04/1390

فارسی

27

عبدالسلیم بیگ ولد عبدالصمد بیگ

سنگ گچ

فاریاب

09/06/1392

فارسی

28

عبدالسلیم بیگ ولد عبدالصمد بیگ

سنگ گچ

فاریاب

14/02/1391

فارسی

29

غلام رسول ولد محمد طاهر

سنگ گچ

فاریاب

21/06/1390

فارسی

30

غلام محمد ولد دوران

سنگ گچ

فاریاب

31/05/1386

فارسی

31

غیب الله ولد محمد مراد

سنگ گچ

فاریاب

15/07/1391

فارسی

32

محمد عظیم ولد اولیاقُل

جغل دریائی خاکدار

فاریاب

31/06/1393

فارسی

33

محمد رسول ولد همت

سنگ گچ

فاریاب

16/04/1392

فارسی

34

محمد شریف ولد اکبر

سنگ گچ

فاریاب

25/03/1390

فارسی

35

محمد علم ولد حاجی محمد حسن

سنگ گچ

فاریاب

24/04/1392

فارسی

36

محمد علم ولد حاجی محمد حسن

سنگ گچ

فاریاب

14/03/1391

فارسی

37

نعمت الله ولد رحمت الله

سنگ گچ

فاریاب

26/05/1390

فارسی

38

کارخانه گچ نجیب الله ضیائی

سنگ گچ

فاریاب

13/04/1391

فارسی

39

کارخانه گچ نجیب الله ضیائی

سنگ گچ

فاریاب

29/03/1390

فارسی

40

کارخانه گچ نجیب الله ضیائی

سنگ گچ

فاریاب

23/03/1391

فارسی

41

شرکت های ساختمانی فیض و فضل الله

جغل خاکدار دریائی

فاریاب

26/01/1396

فارسی

42

محمد مراد ولد عبدالحکیم

جغل خاکدار

فاریاب

27/08/1393

فارسی

43

عبدالسمیع ولد عبدالنبی

جغل کرش مازاد کوریائی

فاریاب

07/07/1390

فارسی

44

روئین ولد حاجی محمد اکرم

سنگ گچ

فاریاب

07/10/1393

فارسی

45

غلام محمد ولد دوران

سنگ گچ

فاریاب

21/08/1391

فارسی

46

محمد یونس ولد محمد خان نوری

جغل کرش مازاد کوریائی

فاریاب

09/07/1391

فارسی

47

امین الله ولد محمد یحی

سنگ گچ

فاریاب

19/05/1393

فارسی

48

حاجی محمد اشرف

جغل دریائی

فاریاب

12/03/1388

فارسی

49

ریگریشن احسان فایق

جغل دریائی

فاریاب

23/06/1387

فارسی

50

ریگریشن احسان فایق

جغل دریائی

فاریاب

28/10/1389

فارسی

51

شرکت ساختمانی کابل نیپال

جغل مازاد کوریائی

فاریاب

12/11/1389

فارسی

52

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی باشلق

جغل لشمک دریائی

فاریاب

22/07/1389

فارسی

53

شرکت برادران امیر حسینی

جغل کرش مازاد کوریائی

فاریاب

15/09/1389

فارسی

54

شرکت ساختمانی و سرکسازی نصیب حکمت

ریگ تعمیراتی

فاریاب

11/07/1394

فارسی

55

شرکت سرکسازی خیرخواه نظری

جغل خاکدار

فاریاب

19/03/1393

فارسی

56

غلام رسول ولد محمد طاهر

سنگ گچ

فاریاب

21/10/1391

فارسی